Et sted ligger en oppgave og venter på deg, og den vil bringe deg ære og lykke. En slik stor oppgave har Gud gjort klar for alle mennesker.


et-sted-ligger-oppgave-og-venter-på-deg-og-den-vil-bringe-deg-ære-og-lykke-en-slik-stor-oppgave-har-gud-gjort-klar-for-alle-mennesker
thornton wilderetstedliggeroppgaveogventerdegdenvilbringedegærelykkeslikstorhargudgjortklarforallemenneskeret stedsted liggerligger enen oppgaveoppgave ogog venterventer påpå degog denden vilvil bringebringe degdeg æreære ogog lykkeen slikslik storoppgave harhar gudgud gjortgjort klarklar foralle menneskeret sted liggersted ligger enligger en oppgaveen oppgave ogoppgave og venterog venter påventer på degog den vilden vil bringevil bringe degbringe deg æredeg ære ogære og lykkeen slik storslik stor oppgavestor oppgave haroppgave har gudhar gud gjortgud gjort klargjort klar forklar for allefor alle menneskeret sted ligger ensted ligger en oppgaveligger en oppgave ogen oppgave og venteroppgave og venter påog venter på degog den vil bringeden vil bringe degvil bringe deg ærebringe deg ære ogdeg ære og lykkeen slik stor oppgaveslik stor oppgave harstor oppgave har gudoppgave har gud gjorthar gud gjort klargud gjort klar forgjort klar for alleklar for alle menneskeret sted ligger en oppgavested ligger en oppgave ogligger en oppgave og venteren oppgave og venter påoppgave og venter på degog den vil bringe degden vil bringe deg ærevil bringe deg ære ogbringe deg ære og lykkeen slik stor oppgave harslik stor oppgave har gudstor oppgave har gud gjortoppgave har gud gjort klarhar gud gjort klar forgud gjort klar for allegjort klar for alle mennesker

Du ... har et parti bak deg. Min oppgave kan bedre sammenlignes med å bære staur, det kan bli vanskligheter hvis stauren begynner å sprike. -Politisk parti
du-har-et-parti-bak-deg-min-oppgave-kan-bedre-sammenlignes-med-å-bære-staur-det-kan-bli-vanskligheter-hvis-stauren-begynner-å-sprike
Dagen, den er din og se: Den vinker og vil ha deg med. Mens alle våre hjerter slår for deg i dag og alle år. -Grip dagen
dagen-den-er-din-og-se-den-vinker-og-vil-deg-med-mens-alle-våre-hjerter-slår-for-deg-i-dag-og-alle-år
Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke
Hvis du erindrer at alderdommens føde er visdom, vil du i ungdommen innrette deg slik at dine gamle dager ikke bringer deg nød. -Leonardo da Vinci
hvis-du-erindrer-at-alderdommens-fø-er-visdom-vil-du-i-ungdommen-innrette-deg-slik-at-dine-gamle-dager-ikke-bringer-deg-nød