Et sted er ikke et sted før et menneske har vært der. Et menneske er ikke et menneske før det har et sted.


et-sted-er-ikke-et-sted-før-et-menneske-har-vært-der-et-menneske-er-ikke-et-menneske-før-det-har-et-sted
menneskeetstederikkeetførmenneskeharværtderdetstedet stedsted erer ikkeikke etet stedsted førfør etet menneskemenneske harhar værtvært deret menneskemenneske erer ikkeikke etet menneskemenneske førfør detdet harhar etet stedet sted ersted er ikkeer ikke etikke et stedet sted førsted før etfør et menneskeet menneske harmenneske har værthar vært deret menneske ermenneske er ikkeer ikke etikke et menneskeet menneske førmenneske før detfør det hardet har ethar et stedet sted er ikkested er ikke eter ikke et stedikke et sted føret sted før etsted før et menneskefør et menneske haret menneske har værtmenneske har vært deret menneske er ikkemenneske er ikke eter ikke et menneskeikke et menneske føret menneske før detmenneske før det harfør det har etdet har et stedet sted er ikke etsted er ikke et steder ikke et sted førikke et sted før etet sted før et menneskested før et menneske harfør et menneske har værtet menneske har vært deret menneske er ikke etmenneske er ikke et menneskeer ikke et menneske førikke et menneske før detet menneske før det harmenneske før det har etfør det har et sted

Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. -Peter Egge
det-er-bare-ett-sted-som-er-et-virkelig-hjem-og-det-er-der-hvor-et-menneske-føler-seg-helt-trygg
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard
hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der
En dagbok er det siste sted man skal gå til hvis man vil vite sannheten om et menneske. -Lawrence Durrell
en-dagbok-er-det-siste-sted-man-skal-gå-til-hvis-man-vil-vite-sannheten-om-et-menneske
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Å nå et mål som du ikke har, er like vanskelig som å komme fra et sted du ikke har vært. -Inger Ellen Nicolaisen
Å-nå-et-mål-som-du-ikke-har-er-like-vanskelig-som-å-komme-fra-et-sted-du-ikke-har-vært