Et parti kan alltid bare være et middel. Og det finnes alltid bare ett eneste mål: makten.


et-parti-kan-alltid-bare-være-et-middel-og-det-finnes-alltid-bare-ett-eneste-mål-makten
jean-paul sartreetpartikanalltidbareværeetmiddelogdetfinnesettenestemålmaktenet partiparti kankan alltidalltid barebare værevære etet middelog detdet finnesfinnes alltidalltid barebare ettett enesteeneste målet parti kanparti kan alltidkan alltid barealltid bare værebare være etvære et middelog det finnesdet finnes alltidfinnes alltid barealltid bare ettbare ett enesteett eneste målet parti kan alltidparti kan alltid barekan alltid bare værealltid bare være etbare være et middelog det finnes alltiddet finnes alltid barefinnes alltid bare ettalltid bare ett enestebare ett eneste målet parti kan alltid bareparti kan alltid bare værekan alltid bare være etalltid bare være et middelog det finnes alltid baredet finnes alltid bare ettfinnes alltid bare ett enestealltid bare ett eneste mål

For en tyngde av autoritet det alltid hviler over en mann som virkelig kan sitt yrke, det være seg så «simpelt» det bare vil. -Hans Børli
for-tyngde-av-autoritet-det-alltid-hviler-over-mann-som-virkelig-kan-sitt-yrke-det-være-seg-så-simpelt-det-bare-vil
Se alltid lyst på livet! Sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste bare hender deg! -Optimist
se-alltid-lyst-på-livet-sa-mor-og-far-til-meg-tro-alltid-at-det-beste-bare-hender-deg
Hva skulle vi gjøre om vi ikke hadde de gode drømmerne blant oss? Det finnes larm som bare kan overvinnes med stillhet, det finnes teknikk som bare kan gjennomskues i drømme. -Inger Hagerup
hva-skulle-vi-gjøre-om-vi-ikke-hadde-gode-drømmerne-blant-oss-det-finnes-larm-som-bare-kan-overvinnes-med-stillhet-det-finnes-teknikk-som-bare-kan
Det finnes ett helvete - å være alene. Det finnes ett himmelrike - å kunne være det. -Poul Bjerre
det-finnes-ett-helvete-å-være-alene-det-finnes-ett-himmelrike-å-kunne-være-det
Et parti kan ikke bare bestå av fløyer, det må også ha en kropp. -Politisk parti
et-parti-kan-ikke-bare-bestå-av-fløyer-det-må-også-kropp
Det er bare ett vakkert barn i verden, og hver eneste mor har det. -Barn
det-er-bare-ett-vakkert-barn-i-verden-og-hver-eneste-mor-har-det