Et menneske trenger, for med rette å gjøre fordring på ethvert annet menneskes velvilje, medfølelse og hjelp, ingen annen tittel enn denne: at han er et menneske.


et-menneske-trenger-for-med-rette-å-gjøre-fordring-på-ethvert-annet-menneskes-velvilje-medfølelse-og-hjelp-ingen-annen-tittel-enn-denne-at-han-er
christoph martin wielandetmennesketrengerformedrettegjørefordringethvertannetmenneskesvelviljemedfølelseoghjelpingenannentittelenndenneathaneretmenneskeet menneskemenneske trengermed retterette åå gjøregjøre fordringfordring påpå ethvertethvert annetannet menneskesmenneskes velviljemedfølelse ogog hjelpingen annenannen titteltittel ennenn denneat hanhan erer etet menneskeet menneske trengerfor med rettemed rette årette å gjøreå gjøre fordringgjøre fordring påfordring på ethvertpå ethvert annetethvert annet menneskesannet menneskes velviljemedfølelse og hjelpingen annen tittelannen tittel enntittel enn denneat han erhan er eter et menneske

Oppdragelsen gir aldri et menneske annet enn det han selv kunne finne ut ved egen hjelp, den gir han det bare raskere og lettere. -Oppdragelse
oppdragelsen-gir-aldri-et-menneske-annet-enn-det-han-selv-kunne-finne-ut-ved-egen-hjelp-den-gir-han-det-bare-raskere-og-lettere
I likhet med ethvert annet følsomt og fornuftig menneske avskyr jeg å arbeide. -Aldous Huxley
i-likhet-med-ethvert-annet-følsomt-og-fornuftig-menneske-avskyr-jeg-å-arbeide
Ingen har rett til å klandre eller fordømme en annen, fordi ingen kan virkelig kjenne et annet menneske. -Fordom
ingen-har-rett-til-å-klandre-eller-fordømme-annen-fordi-ingen-kan-virkelig-kjenne-et-annet-menneske
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Vær et godt menneske, Lockhart. Du kan ikke gagne verden på noen annen måte enn ved å være et godt menneske. -Walter Scott
vær-et-godt-menneske-lockhart-du-kan-ikke-gagne-verden-på-noen-annen-måte-enn-ved-å-være-et-godt-menneske
Hjelp et menneske i motbakke, ikke når han er kommet opp. -Hjelp
hjelp-et-menneske-i-motbakke-ikke-når-han-er-kommet-opp