Et menneske som må skjule sin opprinnelse er bare et halvt menneske. Jeg er i ferd med å bli hel. Nå mangler jeg bare vingene. Og det må et menneske ha. Vi må kunne fly.


et-menneske-som-må-skjule-opprinnelse-er-bare-et-halvt-menneske-jeg-er-i-ferd-med-å-bli-hel-nå-mangler-jeg-bare-vingene-og-det-må-et-menneske
identitetetmenneskesomskjuleopprinnelseerbareethalvtmenneskejegferdmedblihelmanglerjegvingeneogdetvikunneflyet menneskemenneske somsom måmå skjuleskjule sinsin opprinnelseopprinnelse erer barebare etet halvthalvt menneskejeg erer ii ferdferd medmed åå blibli helnå manglermangler jegjeg barebare vingeneog detdet måmå etet menneskemenneske havi måmå kunnekunne flyet menneske sommenneske som måsom må skjulemå skjule sinskjule sin opprinnelsesin opprinnelse eropprinnelse er bareer bare etbare et halvtet halvt menneskejeg er ier i ferdi ferd medferd med åmed å bliå bli helnå mangler jegmangler jeg barejeg bare vingeneog det mådet må etmå et menneskeet menneske havi må kunnemå kunne fly

Hvis du virkelig er glad i et menneske, så klarer du ikke bare å være det med hodet, tror jeg. -Være glad i
hvis-du-virkelig-er-glad-i-et-menneske-så-klarer-du-ikke-bare-å-være-det-med-hodet-tror-jeg
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Jeg for min del tror at et menneske er et menneske, og at det ikke er stort mer verdt i dag enn i steinalderen. -Georges Bernanos
jeg-for-min-del-tror-at-et-menneske-er-et-menneske-og-at-det-ikke-er-stort-mer-verdt-i-dag-enn-i-steinalderen
For verden er du kanskje bare et enkelt menneske ... men for et menneske kan du være hele verden. -Ukjent
for-verden-er-du-kanskje-bare-et-enkelt-menneske-men-for-et-menneske-kan-du-være-hele-verden
Det er bare én sann moral for hvert menneske, men hvert menneske har ikke den samme sanne moral. -George Bernard Shaw
det-er-bare-én-sann-moral-for-hvert-menneske-men-hvert-menneske-har-ikke-den-samme-sanne-moral
Av alle Guds skapninger er det bare én som ikke kan gjøres til slave under pisken. Det er katten. Hvis man kunne krysse menneske med katt, ville det forbedre mennesket, men forringe katten. -Mark Twain
av-alle-guds-skapninger-er-det-bare-én-som-ikke-kan-gjøres-til-slave-under-pisken-det-er-katten-hvis-man-kunne-krysse-menneske-med-katt-ville-det