Et menneske som ikke kan avgrense seg, er som en frukthage uten gjerde: Hvem som helst kan forsyne seg når som helst på eierens bekostning.


et-menneske-som-ikke-kan-avgrense-seg-er-som-frukthage-uten-gjerde-hvem-som-helst-kan-forsyne-seg-når-som-helst-på-eierens-bekostning
jesper juuletmenneskesomikkekanavgrensesegerfrukthageutengjerdehvemhelstforsynesegnåreierensbekostninget menneskemenneske somsom ikkeikke kankan avgrenseavgrense seger somsom enen frukthagefrukthage utenuten gjerdehvem somsom helsthelst kankan forsyneforsyne segseg nårnår somsom helsthelst påpå eierenseierens bekostninget menneske sommenneske som ikkesom ikke kanikke kan avgrensekan avgrense seger som ensom en frukthageen frukthage utenfrukthage uten gjerdehvem som helstsom helst kanhelst kan forsynekan forsyne segforsyne seg nårseg når somnår som helstsom helst påhelst på eierenspå eierens bekostninget menneske som ikkemenneske som ikke kansom ikke kan avgrenseikke kan avgrense seger som en frukthagesom en frukthage utenen frukthage uten gjerdehvem som helst kansom helst kan forsynehelst kan forsyne segkan forsyne seg nårforsyne seg når somseg når som helstnår som helst påsom helst på eierenshelst på eierens bekostninget menneske som ikke kanmenneske som ikke kan avgrensesom ikke kan avgrense seger som en frukthage utensom en frukthage uten gjerdehvem som helst kan forsynesom helst kan forsyne seghelst kan forsyne seg nårkan forsyne seg når somforsyne seg når som helstseg når som helst pånår som helst på eierenssom helst på eierens bekostning

Hvem som helst kan være i godt humør og føle seg vel når han er velkledd. Det tjener ikke et menneske til noen særlig stor ære. -Klær
hvem-som-helst-kan-være-i-godt-humør-og-føle-seg-vel-når-han-er-velkledd-det-tjener-ikke-et-menneske-til-noen-særlig-stor-ære
Hvem som helst kan klare uendelige mengder av arbeid så fremt det ikke dreier seg om det arbeidet man egentlig skulle ha gjort. -Robert Benchley
hvem-som-helst-kan-klare-uendelige-mengder-av-arbeid-så-fremt-det-ikke-dreier-seg-om-det-arbeidet-man-egentlig-skulle-gjort
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
Engler i sneen lager sang av vind. De synger for hvem som helst som åpner seg og tar dem inn. -Ole Paus
engler-i-sneen-lager-sang-av-vind-de-synger-for-hvem-som-helst-som-åpner-seg-og-tar-dem-inn
Hvem som helst kan lage historie. Bare en stor mann kan skrive den. -Oscar Wilde
hvem-som-helst-kan-lage-historie-bare-stor-mann-kan-skrive-den