Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting.


et-menneske-kan-leve-uten-syn-blind-er-også-et-menneske-men-blir-man-ikke-sett-da-er-man-ingenting
oppmerksomhetetmenneskekanleveutensynblinderogsåetmenneskemenblirmanikkesettdaingentinget menneskemenneske kankan leveleve utenuten synen blindblind erer ogsåogså etet menneskemen blirblir manman ikkeikke settda erer manman ingentinget menneske kanmenneske kan levekan leve utenleve uten synen blind erblind er ogsåer også etogså et menneskemen blir manblir man ikkeman ikke settda er maner man ingentinget menneske kan levemenneske kan leve utenkan leve uten synen blind er ogsåblind er også eter også et menneskemen blir man ikkeblir man ikke settda er man ingentinget menneske kan leve utenmenneske kan leve uten synen blind er også etblind er også et menneskemen blir man ikke sett

... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp. -Cecilia Samartin
det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
Når man ser personlig stil, blir man både forundret og glad. Man ventet å møte en forfatter, og så finner man et menneske. -Forfatter
når-man-personlig-stil-blir-man-bå-forundret-og-glad-man-ventet-å-møte-forfatter-og-så-finner-man-et-menneske
Uten et mål og innsats for å nå det, kan ikke noe menneske leve. -Mål
uten-et-mål-og-innsats-for-å-nå-det-kan-ikke-noe-menneske-leve
Det er ille å leve sammen med et ondt menneske, men det er også stridt å leve alene. -Samliv
det-er-ille-å-leve-sammen-med-et-ondt-menneske-men-det-er-også-stridt-å-leve-alene
Er man et stillfarende, noenlunde anstendig menneske, blir man offer for betroelser. -Thornton Wilder
er-man-et-stillfarende-noenlunde-anstendig-menneske-blir-man-offer-for-betroelser
Et menneske uten sans for humor skal man ikke ta alvorlig. -Humor
et-menneske-uten-sans-for-humor-skal-man-ikke-ta-alvorlig