Et menneske gir lite når det bare gir av det det eier. Men det gir meget når det byr på seg selv.


et-menneske-gir-lite-når-det-bare-gir-av-det-det-eier-men-det-gir-meget-når-det-byr-på-seg-selv
gietmenneskegirlitenårdetbareaveiermenmegetbyrsegselvet menneskemenneske girgir litelite nårnår detdet barebare girgir avav detdet detdet eiermen detdet girgir megetmeget nårnår detdet byrbyr påpå segseg selvet menneske girmenneske gir litegir lite nårlite når detnår det baredet bare girbare gir avgir av detav det detdet det eiermen det girdet gir megetgir meget nårmeget når detnår det byrdet byr påbyr på segpå seg selvet menneske gir litemenneske gir lite nårgir lite når detlite når det barenår det bare girdet bare gir avbare gir av detgir av det detav det det eiermen det gir megetdet gir meget nårgir meget når detmeget når det byrnår det byr pådet byr på segbyr på seg selvet menneske gir lite nårmenneske gir lite når detgir lite når det barelite når det bare girnår det bare gir avdet bare gir av detbare gir av det detgir av det det eiermen det gir meget nårdet gir meget når detgir meget når det byrmeget når det byr pånår det byr på segdet byr på seg selv

Dere gir bare lite når dere gir av deres eiendeler. Det er først når dere gir noe av dere selv at dere virkelig gir. -Kahlil Gibran
dere-gir-bare-lite-når-dere-gir-av-deres-eiendeler-det-er-først-når-dere-gir-noe-av-dere-selv-at-dere-virkelig-gir
Oppdragelsen gir aldri et menneske annet enn det han selv kunne finne ut ved egen hjelp, den gir han det bare raskere og lettere. -Oppdragelse
oppdragelsen-gir-aldri-et-menneske-annet-enn-det-han-selv-kunne-finne-ut-ved-egen-hjelp-den-gir-han-det-bare-raskere-og-lettere
Et julelys er en skjønn ting; det lager ingen støy, men gir mykt av seg selv, og ganske uselvisk vokser det lite. -Eva K. Logue
et-julelys-er-skjønn-ting-det-lager-ingen-støy-men-gir-mykt-av-seg-selv-og-ganske-uselvisk-vokser-det-lite
Logikk gir oss bare det vi trenger. Magi gir oss hva vi ønsker. -Tom Robbins
logikk-gir-oss-bare-det-vi-trenger-magi-gir-oss-hva-vi-ønsker
Han gir bare lite som selv går og tigger. -Gi
han-gir-bare-lite-som-selv-går-og-tigger