Et barn som foreldrene behandler med kjærlighet, og som elsker foreldrene sine, får slik et kjærlighetsfullt forhold til omverdenen, og bevarer en slik innstilling resten av livet.


et-barn-som-foreldrene-behandler-med-kjærlighet-og-som-elsker-foreldrene-sine-får-slik-et-kjærlighetsfullt-forhold-til-omverdenen-og-bevarer-slik
astrid lindgrenetbarnsomforeldrenebehandlermedkjærlighetogelskersinefårsliketkjærlighetsfulltforholdtilomverdenenbevarerinnstillingrestenavlivetet barnbarn somsom foreldreneforeldrene behandlerbehandler medmed kjærlighetog somsom elskerelsker foreldreneforeldrene sinefår slikslik etet kjærlighetsfulltkjærlighetsfullt forholdforhold tiltil omverdenenog bevarerbevarer enen slikslik innstillinginnstilling restenresten avav livetet barn sombarn som foreldrenesom foreldrene behandlerforeldrene behandler medbehandler med kjærlighetog som elskersom elsker foreldreneelsker foreldrene sinefår slik etslik et kjærlighetsfulltet kjærlighetsfullt forholdkjærlighetsfullt forhold tilforhold til omverdenenog bevarer enbevarer en sliken slik innstillingslik innstilling resteninnstilling resten avresten av livet

Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
Hva barn er i stand til å ofre for foreldrene sine er helt utrolig. -Barn
hva-barn-er-i-stand-til-å-ofre-for-foreldrene-sine-er-helt-utrolig
Jeg elsker deg ... slik duggen elsker blomstene; slik fuglene elsker solskinnet; slik krusningene elsker brisen. -Ukjent
jeg-elsker-deg-slik-duggen-elsker-blomstene-slik-fuglene-elsker-solskinnet-slik-krusningene-elsker-brisen
Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik. -Guds kjærlighet
gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
Det er en ting jeg setter pris på ved små barn. - De går ikke rundt og viser frem bilder av foreldrene sine. -Barn
det-er-ting-jeg-setter-pris-på-ved-små-barn-de-går-ikke-rundt-og-viser-frem-bilder-av-foreldrene-sine