Et antrekk vil være Upassende - 10 år før sin tid Skamløst - 5 år før sin tid Dristig - 1 år før sin tid Moteriktig Avleggs - 1 år etter sin tid Tåpelig - 10 år etter sin tid Latterlig - 20 år etter sin tid Morsomt - 30 år etter sin tid Sjarmerende - 70 år etter sin tid Romantisk - 100 år etter sin tid Nydelig - 150 år etter sin tid


et-antrekk-vil-være-upassende-10-år-før-tid-skamløst-5-år-før-tid-dristig-1-år-før-tid-moteriktig-avleggs-1-år-etter-tid-tåpelig
moteetantrekkvilværeupassende10årførtidskamløst5dristig1moteriktigavleggsettertåpeliglatterlig20morsomt30sjarmerende70romantisk100nydelig150et antrekkantrekk vilvil værevære upassendeupassendeår førfør sinsin tidtid skamløstskamløst55 årår førfør sinsin tidtid dristigdristig11 årår førfør sinsin tidtid moteriktigmoteriktig avleggsavleggs11 årår etteretter sinsin tidtid tåpeligtåpeligår etteretter sinsin tidtid latterliglatterligår etteretter sinsin tidtid morsomtmorsomtår etteretter sinsin tidtid sjarmerendesjarmerendeår etteretter sinsin tidtid romantiskromantiskår etteretter sinsin tidtid nydelignydeligår etteretter sinsin tidet antrekk vilantrekk vil værevil være upassendevære upassende10 år førår før sinfør sin tidsin tid skamløsttid skamløst5 år5 år førår før sinfør sin tidsin tid dristigtid dristig1 år1 år førår før sinfør sin tidsin tid moteriktigtid moteriktig avleggsmoteriktig avleggs1 årår etter sinetter sin tidsin tid tåpeligtid tåpelig10 år etterår etter sinetter sin tidsin tid latterligtid latterlig20 år etterår etter sinetter sin tidsin tid morsomttid morsomt30 år etterår etter sinetter sin tidsin tid sjarmerendetid sjarmerende70 år etterår etter sinetter sin tidsin tid romantisktid romantisk100 år etterår etter sinetter sin tidsin tid nydeligtid nydelig150 år etterår etter sinetter sin tid

Ingen kunstner er forut for sin tid. Han er sin tid. Det er de andre som er på etterskudd. -Kunstner
ingen-kunstner-er-forut-for-tid-han-er-tid-det-er-andre-som-er-på-etterskudd
Før eller senere blir det sikkert likestilling mellom kjønnene, men det vil nok ta sin tid før mennene venner seg til sine nye rettigheter. -Ukjent
før-eller-senere-blir-det-sikkert-likestilling-mellom-kjønnene-men-det-vil-nok-ta-tid-før-mennene-venner-seg-til-sine-nye-rettigheter
Hva er det vi haster etter? Kommer vi ikke tidsnok frem til kirkegården? Jo mer tid vi sparer, jo mindre tid ser det ut til at vi får. -Lars Verket
hva-er-det-vi-haster-etter-kommer-vi-ikke-tidsnok-frem-til-kirkegården-jo-mer-tid-vi-sparer-jo-mindre-tid-det-ut-til-at-vi-får
Margaret kastet et blikk på brevet fra sin søster, og skjøv det over frokostbordet til sin tante. Etter et øyeblikks stillhet, gikk tåreslusene opp. -Søster
margaret-kastet-et-blikk-på-brevet-fra-søster-og-skjøv-det-over-frokostbordet-til-tante-etter-et-øyeblikks-stillhet-gikk-tåreslusene-opp
En virkelig kunstner må gjøre alt på egen hånd og er i den forstand ikke kommet lenger i dag enn Homer i sin tid. -Marcel Proust
en-virkelig-kunstner-må-gjøre-alt-på-egen-hånd-og-er-i-den-forstand-ikke-kommet-lenger-i-dag-enn-homer-i-tid
Vi mister mest tid fordi vi vil vinne tid. -John Steinbeck
vi-mister-mest-tid-fordi-vi-vil-vinne-tid