Erfaring er egentlig den visdom som gjør oss i stand til å gjenkjenne våre tabber som fordums, ubehagelige bekjentskaper.


erfaring-er-egentlig-den-visdom-som-gjør-oss-i-stand-til-å-gjenkjenne-våre-tabber-som-fordums-ubehagelige-bekjentskaper
erfaringerfaringeregentligdenvisdomsomgjørossstandtilgjenkjennevåretabberfordumsubehageligebekjentskapererfaring erer egentligegentlig denden visdomvisdom somsom gjørgjør ossoss ii standtil åå gjenkjennegjenkjenne vårevåre tabbertabber somsom fordumsubehagelige bekjentskapererfaring er egentliger egentlig denegentlig den visdomden visdom somvisdom som gjørsom gjør ossgjør oss ioss i standi stand tilstand til åtil å gjenkjenneå gjenkjenne våregjenkjenne våre tabbervåre tabber somtabber som fordumserfaring er egentlig dener egentlig den visdomegentlig den visdom somden visdom som gjørvisdom som gjør osssom gjør oss igjør oss i standoss i stand tili stand til åstand til å gjenkjennetil å gjenkjenne våreå gjenkjenne våre tabbergjenkjenne våre tabber somvåre tabber som fordumserfaring er egentlig den visdomer egentlig den visdom somegentlig den visdom som gjørden visdom som gjør ossvisdom som gjør oss isom gjør oss i standgjør oss i stand tiloss i stand til åi stand til å gjenkjennestand til å gjenkjenne våretil å gjenkjenne våre tabberå gjenkjenne våre tabber somgjenkjenne våre tabber som fordums

Erfaring lar deg gjenkjenne en feil neste gang du gjør den. -Franklin P. Jones
erfaring-lar-deg-gjenkjenne-feil-neste-gang-du-gjør-den
Psykiatri gjør oss i stand til å korrigere våre feil ved å bekjenne våre foreldres feil og mangler. -Laurence J. Peter
psykiatri-gjør-oss-i-stand-til-å-korrigere-våre-feil-ved-å-bekjenne-våre-foreldres-feil-og-mangler
Årets slutt er verken en slutt eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring kan fylle oss med. -Hal Borland
Årets-slutt-er-verken-slutt-eller-begynnelse-men-fortsettelse-med-all-den-visdom-som-erfaring-kan-fylle-oss-med
En bil er et teknisk hjelpemiddel som gjør oss i stand til å nå neste verksted langt raskere og enklere enn vi ville klart til fots. -Helmar Nahr
en-bil-er-et-teknisk-hjelpemiddel-som-gjør-oss-i-stand-til-å-nå-neste-verksted-langt-raskere-og-enklere-enn-vi-ville-klart-til-fots
Etter hvert som du blir mer klar over hvem du egentlig er, vil du være bedre i stand til å avgjøre hva som er best for deg - i første omgang. -Oprah Winfrey
etter-hvert-som-du-blir-mer-klar-over-hvem-du-egentlig-er-vil-du-være-bedre-i-stand-til-å-avgjøre-hva-som-er-best-for-deg-i-første-omgang
Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss. -Aldous Huxley
erfaring-er-ikke-hva-som-hender-oss-men-hva-vi-gjør-med-det-som-hender-oss