Er ganske rart skal jeg si deg, å bli fireogførti. Du skal liksom være takknemlig, fordi noen gidder å flørte litt. Gidder å ligge med deg. Gamle spøkelset. Det er jo rene veldedigheten.


er-ganske-rart-skal-jeg-deg-å-bli-fireogførti-du-skal-liksom-være-takknemlig-fordi-noen-gidder-å-flørte-litt-gidder-å-ligge-med-deg-gamle
bjørg vikerganskerartskaljegdegblifireogførtiduliksomværetakknemligfordinoengidderflørtelittgidderliggemeddeggamlespøkelsetdeterjoreneveldedighetener ganskeganske rartrart skalskal jegjeg sisi degå blibli fireogførtidu skalskal liksomliksom værevære takknemligfordi noennoen giddergidder åå flørteflørte littgidder åå liggeligge medmed deggamle spøkelsetdet erer jojo renerene veldedighetener ganske rartganske rart skalrart skal jegskal jeg sijeg si degå bli fireogførtidu skal liksomskal liksom væreliksom være takknemligfordi noen giddernoen gidder ågidder å flørteå flørte littgidder å liggeå ligge medligge med degdet er joer jo renejo rene veldedigheten

Hvis du skal fjerne en nesle uten å brenne deg, så grip kraftig tak i den. Om noen piner og plager deg, så gjør det samme - og det onde skal miste sin brodd. -Leveregler
hvis-du-skal-fjerne-nesle-uten-å-brenne-deg-så-grip-kraftig-tak-i-den-om-noen-piner-og-plager-deg-så-gjør-det-samme-og-det-onde-skal-miste
Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Jeg gir deg en klem fordi du er til. Fordi du er god, gir jeg deg to. Jeg gir deg tre klemmer en dag du er lei, men også fordi jeg er glad i deg. -Ukjent
jeg-gir-deg-klem-fordi-du-er-til-fordi-du-er-god-gir-jeg-deg-to-jeg-gir-deg-tre-klemmer-dag-du-er-lei-men-også-fordi-jeg-er-glad-i-deg
Kom og sett deg hos meg, jeg skal fortelle deg om mine sorger. Vi burde snakke med hverandre om hemmeligheter. -Seg selv og andre
kom-og-sett-deg-hos-meg-jeg-skal-fortelle-deg-om-mine-sorger-vi-burde-snakke-med-hverandre-om-hemmeligheter