Er det likestilling at alle skal gå i kjeledress og skjule kroppene sine? I dag kan man faktisk få respekt selv uten klær på.


er-det-likestilling-at-alle-skal-gå-i-kjeledress-og-skjule-kroppene-sine-i-dag-kan-man-faktisk-få-respekt-selv-uten-klær-på
nakenheterdetlikestillingatalleskalkjeledressogskjulekroppenesinedagkanmanfaktiskrespektselvutenklærer detdet likestillinglikestilling atat allealle skalskal gåi kjeledresskjeledress ogog skjuleskjule kroppenekroppene sinei dagdag kankan manman faktiskfaktisk fåfå respektrespekt selvselv utenuten klærklær påer det likestillingdet likestilling atlikestilling at alleat alle skalalle skal gåskal gå igå i kjeledressi kjeledress ogkjeledress og skjuleog skjule kroppeneskjule kroppene sinei dag kandag kan mankan man faktiskman faktisk fåfaktisk få respektfå respekt selvrespekt selv utenselv uten klæruten klær påer det likestilling atdet likestilling at allelikestilling at alle skalat alle skal gåalle skal gå iskal gå i kjeledressgå i kjeledress ogi kjeledress og skjulekjeledress og skjule kroppeneog skjule kroppene sinei dag kan mandag kan man faktiskkan man faktisk fåman faktisk få respektfaktisk få respekt selvfå respekt selv utenrespekt selv uten klærselv uten klær påer det likestilling at alledet likestilling at alle skallikestilling at alle skal gåat alle skal gå ialle skal gå i kjeledressskal gå i kjeledress oggå i kjeledress og skjulei kjeledress og skjule kroppenekjeledress og skjule kroppene sinei dag kan man faktiskdag kan man faktisk fåkan man faktisk få respektman faktisk få respekt selvfaktisk få respekt selv utenfå respekt selv uten klærrespekt selv uten klær på

Respekt er også å bli SETT, samt å bli tillatt å være seg selv uten å bli hånet for sine valg. -Anne B. Ragde
respekt-er-også-å-bli-sett-samt-å-bli-tillatt-å-være-seg-selv-uten-å-bli-hånet-for-sine-valg
Den far som vil at sønnen skal ha respekt for ham og hans avgjørelser, må selv ha stor respekt for sin sønn. -John Locke
den-far-som-vil-at-sønnen-skal-respekt-for-ham-og-hans-avgjørelser-må-selv-stor-respekt-for-sønn
Jeg tror en politiker kan opparbeide seg respekt blant velgerne selv om hun ikke deler ut godtposer til folket annenhver dag. -Politiker
jeg-tror-politiker-kan-opparbeide-seg-respekt-blant-velgerne-selv-om-hun-ikke-deler-ut-godtposer-til-folket-annenhver-dag
Å leve lykkelig til sine dagers ende kan man bare gjøre fra dag til dag. -Lykke
Å-leve-lykkelig-til-sine-dagers-ende-kan-man-bare-gjøre-fra-dag-til-dag
Talen er gitt menneskene for at den skal kunne skjule sine tanker. -Charles-Maurice de Talleyrand
talen-er-gitt-menneskene-for-at-den-skal-kunne-skjule-sine-tanker