Er alle dager like, er det fordi du har glemt å gripe det gode som skjer i livet mens solen går sin gang over himmelen.


er-alle-dager-like-er-det-fordi-du-har-glemt-å-gripe-det-gode-som-skjer-i-livet-mens-solen-går-gang-over-himmelen
grip dageneralledagerlikeerdetfordiduharglemtgripegodesomskjerlivetmenssolengårgangoverhimmelener allealle dagerdager likeer detdet fordifordi dudu harhar glemtglemt åå gripegripe detdet godegode somsom skjerskjer ii livetlivet mensmens solensolen gårgår sinsin ganggang overover himmelener alle dageralle dager likeer det fordidet fordi dufordi du hardu har glemthar glemt åglemt å gripeå gripe detgripe det godedet gode somgode som skjersom skjer iskjer i liveti livet menslivet mens solenmens solen gårsolen går singår sin gangsin gang overgang over himmelener alle dager likeer det fordi dudet fordi du harfordi du har glemtdu har glemt åhar glemt å gripeglemt å gripe detå gripe det godegripe det gode somdet gode som skjergode som skjer isom skjer i livetskjer i livet mensi livet mens solenlivet mens solen gårmens solen går sinsolen går sin ganggår sin gang oversin gang over himmelener det fordi du hardet fordi du har glemtfordi du har glemt ådu har glemt å gripehar glemt å gripe detglemt å gripe det godeå gripe det gode somgripe det gode som skjerdet gode som skjer igode som skjer i livetsom skjer i livet mensskjer i livet mens soleni livet mens solen gårlivet mens solen går sinmens solen går sin gangsolen går sin gang overgår sin gang over himmelen

En klok mann har sagt at det onde i verden bare skjer fordi de gode tillater det. Og det tror jeg er sant. -Liv Ullmann
en-klok-mann-har-sagt-at-det-onde-i-verden-bare-skjer-fordi-gode-tillater-det-og-det-tror-jeg-er-sant
Livet er det som skjer mens du planlegger noe annet. -John Lennon
livet-er-det-som-skjer-mens-du-planlegger-noe-annet
La deg gripe av livet! Hvert sekund har sin skjønnhet. -Livet
la-deg-gripe-av-livet-hvert-sekund-har-skjønnhet
Ingen har noen gang begått selvmord mens de har lest en god bok, men mange har prøvd på det mens de har skrevet en. -Selvmord
ingen-har-noen-gang-begått-selvmord-mens-har-lest-god-bok-men-mange-har-prøvd-på-det-mens-har-skrevet
Det er kun to ting i livet man har garanti for, og det er at tiden går, og at livet en gang tar slutt. -Laila Oftedahl
det-er-kun-to-ting-i-livet-man-har-garanti-for-og-det-er-at-tiden-går-og-at-livet-gang-tar-slutt
Vi må prege livet mens vi har makt over det, slik at det ikke skal lukke seg når vi går ut av det uten spor. -Livet
vi-må-prege-livet-mens-vi-har-makt-over-det-slik-at-det-ikke-skal-lukke-seg-når-vi-går-ut-av-det-uten-spor