Enten krymper du og gjemmer deg eller så retter du ryggen og kaster deg ut i det. Jeg lærte at det var bedre for meg å kaste meg i det.


enten-krymper-du-og-gjemmer-deg-eller-så-retter-du-ryggen-og-kaster-deg-ut-i-det-jeg-lærte-at-det-var-bedre-for-meg-å-kaste-meg-i-det
utfordringentenkrymperduoggjemmerdegellerretterryggenkasterutdetjeglærteatdetvarbedreformegkasteenten krymperkrymper dudu ogog gjemmergjemmer degdeg ellereller såså retterretter dudu ryggenryggen ogog kasterkaster degdeg utut ii detjeg lærtelærte atat detdet varvar bedrebedre formeg åå kastekaste megmeg ii detenten krymper dukrymper du ogdu og gjemmerog gjemmer deggjemmer deg ellerdeg eller såeller så retterså retter duretter du ryggendu ryggen ogryggen og kasterog kaster degkaster deg utdeg ut iut i detjeg lærte atlærte at detat det vardet var bedrevar bedre forbedre for megfor meg åmeg å kasteå kaste megkaste meg imeg i detenten krymper du ogkrymper du og gjemmerdu og gjemmer degog gjemmer deg ellergjemmer deg eller sådeg eller så rettereller så retter duså retter du ryggenretter du ryggen ogdu ryggen og kasterryggen og kaster degog kaster deg utkaster deg ut ideg ut i detjeg lærte at detlærte at det varat det var bedredet var bedre forvar bedre for megbedre for meg åfor meg å kastemeg å kaste megå kaste meg ikaste meg i detenten krymper du og gjemmerkrymper du og gjemmer degdu og gjemmer deg ellerog gjemmer deg eller sågjemmer deg eller så retterdeg eller så retter dueller så retter du ryggenså retter du ryggen ogretter du ryggen og kasterdu ryggen og kaster degryggen og kaster deg utog kaster deg ut ikaster deg ut i detjeg lærte at det varlærte at det var bedreat det var bedre fordet var bedre for megvar bedre for meg åbedre for meg å kastefor meg å kaste megmeg å kaste meg iå kaste meg i det

Jeg hadde bundet meg i ungdomstiden. Årene gikk, men stadig var hun meg kjær, inntil et streif av en fremmed kvinnes klær lærte meg: Det er slutt for lenge siden. -Arnulf Øverland
jeg-hadde-bundet-meg-i-ungdomstiden-Årene-gikk-men-stadig-var-hun-meg-kjær-inntil-et-streif-av-fremmed-kvinnes-klær-lærte-meg-det-er-slutt-for
Alle vet at det er nå eller aldri. Alle vet det er enten meg eller deg. -Ultimatum
alle-vet-at-det-er-nå-eller-aldri-alle-vet-det-er-enten-meg-eller-deg
Jeg soler meg i glansen og gjemmer meg i mørket. -Lys og mørke
jeg-soler-meg-i-glansen-og-gjemmer-meg-i-mørket
Jeg skulle ikke ha noe imot om du tok meg ved hånden og førte meg gjennom de stille duggete daler, gjennom mark og skog og gjennomlevde med meg alle de eventyr som sankthansnatten gjemmer. -Henrik Ibsen
jeg-skulle-ikke-noe-imot-om-du-tok-meg-ved-hånden-og-førte-meg-gjennom-stille-duggete-daler-gjennom-mark-og-skog-og-gjennomlevde-med-meg-alle
Skulle hele verden snurre rundt og slenge meg av, hva bryr det meg? For jeg har ti kniver i hjertet, dessuten har jeg deg! -Medgang og motgang
skulle-hele-verden-snurre-rundt-og-slenge-meg-av-hva-bryr-det-meg-for-jeg-har-ti-kniver-i-hjertet-dessuten-har-jeg-deg
Jeg tror usvikelig på kjærligheten og ekteskapet. Sist gang giftet jeg meg i bunad for å markere at this is it. Du skiller deg ikke når du gifter deg i bunad. Det er en majestetsfornærmelse. -Anne B. Ragde
jeg-tror-usvikelig-på-kjærligheten-og-ekteskapet-sist-gang-giftet-jeg-meg-i-bunad-for-å-markere-at-this-is-it-du-skiller-deg-ikke-når-du-gifter