Enhver veit jo at en jogger er ute og lufter sin egen dødsangst.


enhver-veit-jo-at-jogger-er-ute-og-lufter-egen-dødsangst
dag solstadenhverveitjoatjoggereruteoglufteregendødsangstenhver veitveit jojo atat enen joggerjogger erer uteute ogog lufterlufter sinsin egenegen dødsangstenhver veit joveit jo atjo at enat en joggeren jogger erjogger er uteer ute ogute og lufterog lufter sinlufter sin egensin egen dødsangstenhver veit jo atveit jo at enjo at en joggerat en jogger eren jogger er utejogger er ute oger ute og lufterute og lufter sinog lufter sin egenlufter sin egen dødsangstenhver veit jo at enveit jo at en joggerjo at en jogger erat en jogger er uteen jogger er ute ogjogger er ute og lufterer ute og lufter sinute og lufter sin egenog lufter sin egen dødsangst

Enhver kunstner skriver sin egen selvbiografi. -Kunstner
enhver-kunstner-skriver-egen-selvbiografi
Og det e ingen her som veit nå meire om i morra enn ei melding om stabilt og rolig vær Det einaste vi veit e nu og her -Nået
og-det-e-ingen-her-som-veit-nå-meire-om-i-morra-enn-ei-melding-om-stabilt-og-rolig-vær-det-einaste-vi-veit-e-nu-og-her
Enhver blir salig i sin tro. -Tro
enhver-blir-salig-i-tro