En viss utilfredshet med ens stilling her i livet er ofte en nyttig spore eller nødvendig dommer.


en-viss-utilfredshet-med-ens-stilling-her-i-livet-er-ofte-nyttig-spore-eller-nødvendig-dommer
misnøyevissutilfredshetmedensstillingherliveteroftenyttigsporeellernødvendigdommeren vissviss utilfredshetutilfredshet medmed ensens stillingstilling herher ii livetlivet erer ofteofte enen nyttignyttig sporespore ellereller nødvendignødvendig dommeren viss utilfredshetviss utilfredshet medutilfredshet med ensmed ens stillingens stilling herstilling her iher i liveti livet erlivet er ofteer ofte enofte en nyttigen nyttig sporenyttig spore ellerspore eller nødvendigeller nødvendig dommeren viss utilfredshet medviss utilfredshet med ensutilfredshet med ens stillingmed ens stilling herens stilling her istilling her i livether i livet eri livet er oftelivet er ofte ener ofte en nyttigofte en nyttig sporeen nyttig spore ellernyttig spore eller nødvendigspore eller nødvendig dommeren viss utilfredshet med ensviss utilfredshet med ens stillingutilfredshet med ens stilling hermed ens stilling her iens stilling her i livetstilling her i livet erher i livet er oftei livet er ofte enlivet er ofte en nyttiger ofte en nyttig sporeofte en nyttig spore elleren nyttig spore eller nødvendignyttig spore eller nødvendig dommer

Klesdrakten må rette seg etter ens stand og stilling. -Klær
klesdrakten-må-rette-seg-etter-ens-stand-og-stilling
Ethvert menneske får realitetene slengt i trynet før eller siden, og må ta stilling til hva livet egentlig handler om. -Livet
ethvert-menneske-får-realitetene-slengt-i-trynet-før-eller-siden-og-må-ta-stilling-til-hva-livet-egentlig-handler-om
Kampen ledes av Metusalem, som har vært FIFA-dommer i fire år og VM-dommer i 90. -Fotball
kampen-ledes-av-metusalem-som-har-vært-fifa-dommer-i-fire-år-og-vm-dommer-i-90
Velg aldri en stilling som overgår dine krefter, hvis du vil utmerke deg. Finner du en stilling som har vært besatt av en ubetydeligere mann enn du, er spillet vunnet. -Karriere
velg-aldri-stilling-som-overgår-dine-krefter-hvis-du-vil-utmerke-deg-finner-du-stilling-som-har-vært-besatt-av-ubetydeligere-mann-enn-du-er
Mannen er et nødvendig onde, med betoningen mer på onde enn på nødvendig. -Menn
mannen-er-et-nødvendig-onde-med-betoningen-mer-på-onde-enn-på-nødvendig
Før så jeg på tilværelsen med et slikt alvor at det var tvingende nødvendig å overbevise andre om at jeg hadde rett. I dag tenker jeg at det er tvingende nødvendig at andre er uenige med meg. -Enig og uenig
før-så-jeg-på-tilværelsen-med-et-slikt-alvor-at-det-var-tvingende-nødvendig-å-overbevise-andre-om-at-jeg-hadde-rett-i-dag-tenker-jeg-at-det-er