En virkelig venn er en som gir deg full frihet til å være deg selv - og spesielt til å føle. Eller ikke føle. Uansett hva du føler i øyeblikket så er det greit for dem. Slik er ekte kjærlighet - å la en person være den han virkelig er.


en-virkelig-venn-er-som-gir-deg-full-frihet-til-å-være-deg-selv-og-spesielt-til-å-føle-eller-ikke-føle-uansett-hva-du-føler-i-øyeblikket
jim morrisonvirkeligvennersomgirdegfullfrihettilværeselvogspesieltføleellerikkeuansetthvadufølerøyeblikketdetgreitfordemslikektekjærlighetpersondenhaneren virkeligvirkelig vennvenn erer enen somsom girgir degdeg fullfull frihetfrihet tiltil åå værevære degdeg selvselvogog spesieltspesielt tiltil åå føleeller ikkeikke føleuansett hvahva dudu følerføler ii øyeblikketøyeblikket såså erer detdet greitgreit forslik erer ekteekte kjærlighetkjærligheten personperson værevære denden hanhan virkeligvirkelig eren virkelig vennvirkelig venn ervenn er ener en somen som girsom gir deggir deg fulldeg full frihetfull frihet tilfrihet til åtil å væreå være degvære deg selvdeg selvog spesieltog spesielt tilspesielt til åtil å føleeller ikke føleuansett hva duhva du følerdu føler iføler i øyeblikketi øyeblikket såøyeblikket så erså er deter det greitdet greit forgreit for demslik er ekteer ekte kjærlighetekte kjærlighetla en personen person væreperson være denvære den handen han virkelighan virkelig er

Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke
Det viktige er å tenke høyt, å si hva du føler når du føler det, å være modig nok til å leve opp til sannheten slik du ser den, uansett hvilke følger det kan få. -Sannhet
det-viktige-er-å-tenke-høyt-å-hva-du-føler-når-du-føler-det-å-være-modig-nok-til-å-leve-opp-til-sannheten-slik-du-den-uansett-hvilke
Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess. -Ukjent
venn-deg-til-å-reagere-positivt-på-ny-idé-begynn-med-å-finne-alle-grunnene-til-at-den-er-god-det-vil-alltid-være-folk-nok-til-å-fortelle-deg
Det er det som er så fantastisk med vennlighet: Du føler deg bra. Uansett om det er du som gir den eller du som får den. -Vennlighet
det-er-det-som-er-så-fantastisk-med-vennlighet-du-føler-deg-bra-uansett-om-det-er-du-som-gir-den-eller-du-som-får-den