En tale skal ha en god begynnelse og en god avslutning, men først og fremt skal de to være så nær hverandre som mulig.


en-tale-skal-god-begynnelse-og-god-avslutning-men-først-og-fremt-skal-to-være-så-nær-hverandre-som-mulig
taletaleskalgodbegynnelseogavslutningmenførstfremttoværenærhverandresommuligen taletale skalskal haen godgod begynnelsebegynnelse ogog enen godgod avslutningmen førstførst ogog fremtfremt skalskal devære såså nærnær hverandrehverandre somsom muligen tale skaltale skal haskal ha enha en goden god begynnelsegod begynnelse ogbegynnelse og enog en goden god avslutningmen først ogførst og fremtog fremt skalfremt skal dede to værevære så nærså nær hverandrenær hverandre somhverandre som muligen tale skal hatale skal ha enskal ha en godha en god begynnelseen god begynnelse oggod begynnelse og enbegynnelse og en godog en god avslutningmen først og fremtførst og fremt skalog fremt skal deskal de to værede to være såvære så nær hverandreså nær hverandre somnær hverandre som muligen tale skal ha entale skal ha en godskal ha en god begynnelseha en god begynnelse ogen god begynnelse og engod begynnelse og en godbegynnelse og en god avslutningmen først og fremt skalførst og fremt skal defremt skal de to væreskal de to være såde to være så nærvære så nær hverandre somså nær hverandre som mulig

De som håper på en god avslutning, ønsker seg en vanskelig begynnelse. -Begynnelse og slutt
de-som-håper-på-god-avslutning-ønsker-seg-vanskelig-begynnelse
Skrivekunst er ganske enkelt forfatteren og leseren i hver sin ende av blyanten. Så nær hverandre skal de være. -Skrive
skrivekunst-er-ganske-enkelt-forfatteren-og-leseren-i-hver-ende-av-blyanten-så-nær-hverandre-skal-være
Gi oss god politikk, og jeg skal gi dere god økonomi. -Politikk
gi-oss-god-politikk-og-jeg-skal-gi-dere-god-økonomi
Min kjærlighet ligger i omsorg for de fattige, så vær nær dem, og Jeg skal være nær dere. -Hadith
min-kjærlighet-ligger-i-omsorg-for-fattige-så-vær-nær-dem-og-jeg-skal-være-nær-dere
Alle mødre vil at sønnen deres skal bli president, men ingen vil at han skal være politiker først. -Mor og sønn
alle-mødre-vil-at-sønnen-deres-skal-bli-president-men-ingen-vil-at-han-skal-være-politiker-først