En som er ensom er en som har havnet langt vekk fra seg selv og som nå er dypt savnet


en-som-er-ensom-er-som-har-havnet-langt-vekk-fra-seg-selv-og-som-nå-er-dypt-savnet
dag evjenthsomerensomharhavnetlangtvekkfrasegselvogdyptsavneten somsom erer ensomensom erer enen somsom harhar havnethavnet langtlangt vekkvekk frafra segseg selvselv ogog somsom nånå erer dyptdypt savneten som ersom er ensomer ensom erensom er ener en somen som harsom har havnethar havnet langthavnet langt vekklangt vekk fravekk fra segfra seg selvseg selv ogselv og somog som nåsom nå ernå er dypter dypt savneten som er ensomsom er ensom erer ensom er enensom er en somer en som haren som har havnetsom har havnet langthar havnet langt vekkhavnet langt vekk fralangt vekk fra segvekk fra seg selvfra seg selv ogseg selv og somselv og som nåog som nå ersom nå er dyptnå er dypt savneten som er ensom ersom er ensom er ener ensom er en somensom er en som harer en som har havneten som har havnet langtsom har havnet langt vekkhar havnet langt vekk frahavnet langt vekk fra seglangt vekk fra seg selvvekk fra seg selv ogfra seg selv og somseg selv og som nåselv og som nå erog som nå er dyptsom nå er dypt savnet

Ensom - det kan være en fra et annet land eller en som er gammel eller en som ikke har noen venner eller er redd. Det kan være en du kjenner, selv om du ikke har tenkt på det. -Ukjent
ensom-det-kan-være-fra-et-annet-land-eller-som-er-gammel-eller-som-ikke-har-noen-venner-eller-er-redd-det-kan-være-du-kjenner-selv-om-du-ikke
Jeg har sluttet å lese bøker - det tar tankene vekk fra meg selv. -Oscar Levant
jeg-har-sluttet-å-lese-bøker-det-tar-tankene-vekk-fra-meg-selv
Når noen ser på meg med et blikk som er helt til stede er det som regel en som nettopp har kjent seg skikkelig langt nede -Tilstedeværelse
når-noen-på-meg-med-et-blikk-som-er-helt-til-stede-er-det-som-regel-som-nettopp-har-kjent-seg-skikkelig-langt-nede
Dypt, dypt lå minnet om julen. Som en brønn hvor han kunne hente vann i mørketider. -Jul
dypt-dypt-lå-minnet-om-julen-som-brønn-hvor-han-kunne-hente-vann-i-mørketider