En sann venn ler av dine historier selv om de ikke er særlig gode, og føler med deg selv om dine problemer ikke er særlig store.


en-sann-venn-ler-av-dine-historier-selv-om-ikke-er-særlig-gode-og-føler-med-deg-selv-om-dine-problemer-ikke-er-særlig-store
arnold h. glasowsannvennleravdinehistorierselvomikkeersærliggodeogfølermeddegproblemerstoreen sannsann vennvenn lerler avav dinedine historierhistorier selvselv omom dede ikkeikke erer særligsærlig godeog følerføler medmed degdeg selvselv omom dinedine problemerproblemer ikkeikke erer særligsærlig storeen sann vennsann venn lervenn ler avler av dineav dine historierdine historier selvhistorier selv omselv om deom de ikkede ikke erikke er særliger særlig godeog føler medføler med degmed deg selvdeg selv omselv om dineom dine problemerdine problemer ikkeproblemer ikke erikke er særliger særlig storeen sann venn lersann venn ler avvenn ler av dineler av dine historierav dine historier selvdine historier selv omhistorier selv om deselv om de ikkeom de ikke erde ikke er særligikke er særlig godeog føler med degføler med deg selvmed deg selv omdeg selv om dineselv om dine problemerom dine problemer ikkedine problemer ikke erproblemer ikke er særligikke er særlig storeen sann venn ler avsann venn ler av dinevenn ler av dine historierler av dine historier selvav dine historier selv omdine historier selv om dehistorier selv om de ikkeselv om de ikke erom de ikke er særligde ikke er særlig godeog føler med deg selvføler med deg selv ommed deg selv om dinedeg selv om dine problemerselv om dine problemer ikkeom dine problemer ikke erdine problemer ikke er særligproblemer ikke er særlig store

Når du får fred med deg selv, klarer du omsider å la andre ha laster som ikke er dine. -Aksel Sandemose
når-du-får-fred-med-deg-selv-klarer-du-omsider-å-andre-laster-som-ikke-er-dine
La en annen rose deg, ikke du selv, og en fremmed, ikke dine egne lepper. -Bibelen
la-annen-rose-deg-ikke-du-selv-og-fremmed-ikke-dine-egne-lepper
Måtte alle dine problemer vare like lenge som dine nyttårsforsetter. -Forsett
måtte-alle-dine-problemer-vare-like-lenge-som-dine-nyttårsforsetter
Forklar aldri noe. Vennene dine trenger det ikke, og fiendene dine tror deg ikke likvel. -Elbert Hubbard
forklar-aldri-noe-vennene-dine-trenger-det-ikke-og-fiendene-dine-tror-deg-ikke-likvel
Velg dine venner med omhu. Dine fiender vil velge deg. -Venn
velg-dine-venner-med-omhu-dine-fiender-vil-velge-deg