En presse kan være god eller dårlig, men det er ingen tvil om at en presse uten frihet aldri kan bli annet enn dårlig.


en-presse-kan-være-god-eller-dårlig-men-det-er-ingen-tvil-om-at-presse-uten-frihet-aldri-kan-bli-annet-enn-dårlig
ytringsfrihetpressekanværegodellerdårligmendeteringentvilomatutenfrihetaldribliannetenndårligen pressepresse kankan værevære godgod ellereller dårligmen detdet erer ingeningen tviltvil omom atat enen pressepresse utenuten frihetfrihet aldrialdri kankan blibli annetannet ennenn dårligen presse kanpresse kan værekan være godvære god ellergod eller dårligmen det erdet er ingener ingen tvilingen tvil omtvil om atom at enat en presseen presse utenpresse uten frihetuten frihet aldrifrihet aldri kanaldri kan blikan bli annetbli annet ennannet enn dårligen presse kan værepresse kan være godkan være god ellervære god eller dårligmen det er ingendet er ingen tviler ingen tvil omingen tvil om attvil om at enom at en presseat en presse utenen presse uten frihetpresse uten frihet aldriuten frihet aldri kanfrihet aldri kan blialdri kan bli annetkan bli annet ennbli annet enn dårligen presse kan være godpresse kan være god ellerkan være god eller dårligmen det er ingen tvildet er ingen tvil omer ingen tvil om atingen tvil om at entvil om at en presseom at en presse utenat en presse uten friheten presse uten frihet aldripresse uten frihet aldri kanuten frihet aldri kan blifrihet aldri kan bli annetaldri kan bli annet ennkan bli annet enn dårlig

Det er bedre med god smak enn dårlig smak, men dårlig smak er bedre enn ingen smak. -Smak
det-er-bedre-med-god-smak-enn-dårlig-smak-men-dårlig-smak-er-bedre-enn-ingen-smak
Det kan vel være at han som er god i matte og dårlig i fotball får andre mattestykker enn de som ikke kan regne, og han blir vel ikke fratatt blyanten for at han ikke skal bli så mye bedre i matte enn de andre? -Talent
det-kan-vel-være-at-han-som-er-god-i-matte-og-dårlig-i-fotball-får-andre-mattestykker-enn-som-ikke-kan-regne-og-han-blir-vel-ikke-fratatt-blyanten
En dårlig ektemann kan ikke være en god mann. -Ektemann
en-dårlig-ektemann-kan-ikke-være-god-mann
Det har aldri eksistert en god krig eller en dårlig fred. -Krig
det-har-aldri-eksistert-god-krig-eller-dårlig-fred
Hvor dårlig kan ting gå? Det kan gå ufattelig dårlig. -Tore Renberg
hvor-dårlig-kan-ting-gå-det-kan-gå-ufattelig-dårlig
Du kan ha fred. Eller du kan ha frihet. Men regn aldri med å ha begge deler samtidig. -Robert A. Heinlein
du-kan-fred-eller-du-kan-frihet-men-regn-aldri-med-å-begge-deler-samtidig