En politisk leder må hele tiden se seg tilbake for å se om folk fremdeles er der. Hvis de ikke er der, er han ikke lenger politisk leder.


en-politisk-leder-må-hele-tiden-se-seg-tilbake-for-å-se-om-folk-fremdeles-er-der-hvis-ikke-er-der-er-han-ikke-lenger-politisk-leder
politikerpolitisklederheletidensesegtilbakeforomfolkfremdeleserderhvisikkederhanlengerlederen politiskpolitisk lederleder måmå helehele tidentiden sese segseg tilbaketilbake forå sese omom folkfolk fremdelesfremdeles erer derhvis dede ikkeikke erer derer hanhan ikkeikke lengerlenger politiskpolitisk lederen politisk lederpolitisk leder måleder må helemå hele tidenhele tiden setiden se segse seg tilbakeseg tilbake fortilbake for åfor å seå se omse om folkom folk fremdelesfolk fremdeles erfremdeles er derhvis de ikkede ikke erikke er derer han ikkehan ikke lengerikke lenger politisklenger politisk lederen politisk leder måpolitisk leder må heleleder må hele tidenmå hele tiden sehele tiden se segtiden se seg tilbakese seg tilbake forseg tilbake for åtilbake for å sefor å se omå se om folkse om folk fremdelesom folk fremdeles erfolk fremdeles er derhvis de ikke erde ikke er derer han ikke lengerhan ikke lenger politiskikke lenger politisk lederen politisk leder må helepolitisk leder må hele tidenleder må hele tiden semå hele tiden se seghele tiden se seg tilbaketiden se seg tilbake forse seg tilbake for åseg tilbake for å setilbake for å se omfor å se om folkå se om folk fremdelesse om folk fremdeles erom folk fremdeles er derhvis de ikke er derer han ikke lenger politiskhan ikke lenger politisk leder

Folk som politisk hopper fra isflak til isflak uten overhodet å kjenne den andre bredden, imponerer ikke lenger ungdommen. -Politikk
folk-som-politisk-hopper-fra-isflak-til-isflak-uten-overhodet-å-kjenne-den-andre-bredden-imponerer-ikke-lenger-ungdommen
Livet på Stortinget er som et sosialt og politisk akvarium. Jeg har ikke lyst til å ende som en politisk gullfisk. -Stortinget
livet-på-stortinget-er-som-et-sosialt-og-politisk-akvarium-jeg-har-ikke-lyst-til-å-ende-som-politisk-gullfisk
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. -Hvile
herren-er-min-hyrde-jeg-mangler-ingen-ting-han-lar-meg-ligge-i-grønne-enger-han-fører-meg-til-vann-der-jeg-finner-hvile-og-gir-meg-ny-kraft-han
Massene vil følge en leder som marsjerer over tjue skritt foran, men hvis han er tusen skritt foran, ser de ham ikke og følger ham ikke. -Ledelse
massene-vil-følge-leder-som-marsjerer-over-tjue-skritt-foran-men-hvis-han-er-tusen-skritt-foran-ham-ikke-og-følger-ham-ikke
Det ville vært en gjennomgripende politisk reform hvis sunn fornuft kunne spre seg like raskt som dumheten. -Politikk
det-ville-vært-gjennomgripende-politisk-reform-hvis-sunn-fornuft-kunne-spre-seg-like-raskt-som-dumheten