En optimist er et menneske som ikke oppfatter tingene så tragiske som de i virkeligheten er.


en-optimist-er-et-menneske-som-ikke-oppfatter-tingene-så-tragiske-som-i-virkeligheten-er
ukjentoptimisteretmenneskesomikkeoppfattertingenetragiskevirkeligheteneren optimistoptimist erer etet menneskemenneske somsom ikkeikke oppfatteroppfatter tingenetingene såså tragisketragiske somsom dei virkelighetenvirkeligheten eren optimist eroptimist er eter et menneskeet menneske sommenneske som ikkesom ikke oppfatterikke oppfatter tingeneoppfatter tingene såtingene så tragiskeså tragiske somtragiske som desom de ide i virkeligheteni virkeligheten eren optimist er etoptimist er et menneskeer et menneske somet menneske som ikkemenneske som ikke oppfattersom ikke oppfatter tingeneikke oppfatter tingene såoppfatter tingene så tragisketingene så tragiske somså tragiske som detragiske som de isom de i virkelighetende i virkeligheten eren optimist er et menneskeoptimist er et menneske somer et menneske som ikkeet menneske som ikke oppfattermenneske som ikke oppfatter tingenesom ikke oppfatter tingene såikke oppfatter tingene så tragiskeoppfatter tingene så tragiske somtingene så tragiske som deså tragiske som de itragiske som de i virkelighetensom de i virkeligheten er

En optimist er et menneske som tror at en stueflue leter etter veien ut. -George Jean Nathan
en-optimist-er-et-menneske-som-tror-at-stueflue-leter-etter-veien-ut
En optimist er som regel en person som ikke er godt nok informert. -Ukjent
en-optimist-er-som-regel-person-som-ikke-er-godt-nok-informert
Når vi betrakter julen som har vært, ser vi som regel at det er de enkle tingene - ikke de store anledningene - som stråler mest av lykke. -Jul
når-vi-betrakter-julen-som-har-vært-vi-som-regel-at-det-er-enkle-tingene-ikke-store-anledningene-som-stråler-mest-av-lykke
De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten. Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene. -Søren Kierkegaard
de-fleste-klager-over-at-det-i-romanene-ikke-foregår-som-i-virkeligheten-jeg-klager-over-at-det-i-virkeligheten-ikke-foregår-som-i-romanene
Det er ikke røyken fra ilden som gjør huset varmt, men ekteparet som blir enige om tingene. -Ekteskap
det-er-ikke-røyken-fra-ilden-som-gjør-huset-varmt-men-ekteparet-som-blir-enige-om-tingene
Kunst ... er menneskets behandling med en estetisk hensikt av det stoff som man enten fornemmer eller oppfatter. -Kunst
kunst-er-menneskets-behandling-med-estetisk-hensikt-av-det-stoff-som-man-enten-fornemmer-eller-oppfatter