En opera av den typen som begynner klokken seks, og når den har vart i tre timer, ser du på klokken og oppdager at den bare er ti på halv sju.


en-opera-av-den-typen-som-begynner-klokken-seks-og-når-den-har-vart-i-tre-timer-du-på-klokken-og-oppdager-at-den-bare-er-ti-på-halv-sju
david randolphoperaavdentypensombegynnerklokkenseksognårharvarttretimerduoppdageratbareertihalvsjuen operaopera avav denden typentypen somsom begynnerbegynner klokkenklokken seksog nårnår denden harhar vartvart ii tretre timerser dudu påpå klokkenklokken ogog oppdageroppdager atat denden barebare erer titi påpå halvhalv sjuen opera avopera av denav den typenden typen somtypen som begynnersom begynner klokkenbegynner klokken seksog når dennår den harden har varthar vart ivart i trei tre timerser du pådu på klokkenpå klokken ogklokken og oppdagerog oppdager atoppdager at denat den bareden bare erbare er tier ti påti på halvpå halv sjuen opera av denopera av den typenav den typen somden typen som begynnertypen som begynner klokkensom begynner klokken seksog når den harnår den har vartden har vart ihar vart i trevart i tre timerser du på klokkendu på klokken ogpå klokken og oppdagerklokken og oppdager atog oppdager at denoppdager at den bareat den bare erden bare er tibare er ti påer ti på halvti på halv sjuen opera av den typenopera av den typen somav den typen som begynnerden typen som begynner klokkentypen som begynner klokken seksog når den har vartnår den har vart iden har vart i trehar vart i tre timerser du på klokken ogdu på klokken og oppdagerpå klokken og oppdager atklokken og oppdager at denog oppdager at den bareoppdager at den bare erat den bare er tiden bare er ti påbare er ti på halver ti på halv sju

Når klokken er tre i New York, er den fremdeles 1938 i London. -Bette Midler
når-klokken-er-tre-i-new-york-er-den-fremdeles-1938-i-london
Man kan ikke bedømme Wagners opera Lohengrin etter å ha hørt den bare én gang, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å høre den to ganger. -Gioacchino Rossini
man-kan-ikke-bedømme-wagners-opera-lohengrin-etter-å-hørt-den-bare-én-gang-og-jeg-har-i-hvert-fall-ikke-tenkt-å-høre-den-to-ganger
Det er de vennene du kan ringe til klokken fire om morgenen, som betyr noe. -Venn
det-er-vennene-du-kan-ringe-til-klokken-fire-om-morgenen-som-betyr-noe
Gutter vokser ikke jevnt. De flytter seg oppover i små rykk, som viseren på klokken på en jernbanestasjon. -Gutter
gutter-vokser-ikke-jevnt-de-flytter-seg-oppover-i-små-rykk-som-viseren-på-klokken-på-jernbanestasjon
Problemet med det konservative partiet er at det ikke har skrudd klokken tilbake et eneste sekund. -Evelyn Waugh
problemet-med-det-konservative-partiet-er-at-det-ikke-har-skrudd-klokken-tilbake-et-eneste-sekund