En ny port mot det Utrolige, det Mulige, en ny dag hvor alt kan hende hvis man ikke har noe imot det.


en-ny-port-mot-det-utrolige-det-mulige-ny-dag-hvor-alt-kan-hende-hvis-man-ikke-har-noe-imot-det
nye muligheternyportmotdetutroligemuligedaghvoraltkanhendehvismanikkeharnoeimotdeten nyny portport motmot detdet utroligedet muligeen nyny dagdag hvoralt kankan hendehende hvishvis manman ikkeikke harhar noenoe imotimot deten ny portny port motport mot detmot det utroligeen ny dagny dag hvordag hvor althvor alt kanalt kan hendekan hende hvishende hvis manhvis man ikkeman ikke harikke har noehar noe imotnoe imot deten ny port motny port mot detport mot det utroligeen ny dag hvorny dag hvor altdag hvor alt kanhvor alt kan hendealt kan hende hviskan hende hvis manhende hvis man ikkehvis man ikke harman ikke har noeikke har noe imothar noe imot deten ny port mot detny port mot det utroligeen ny dag hvor altny dag hvor alt kandag hvor alt kan hendehvor alt kan hende hvisalt kan hende hvis mankan hende hvis man ikkehende hvis man ikke harhvis man ikke har noeman ikke har noe imotikke har noe imot det

Dikt og sanger er ikke ting du kan gripe, det er noe som griper deg. Alt du kan gjøre, er å gå dit hvor de har en mulighet for å finne deg. -Poesi
dikt-og-sanger-er-ikke-ting-du-kan-gripe-det-er-noe-som-griper-deg-alt-du-kan-gjøre-er-å-gå-dit-hvor-har-mulighet-for-å-finne-deg
Tar du opp i deg det onde du møter hver dag, så visner du. Men hvis du gjør noe for å se det gode, kan du en dag komme til å blomstre. -Max Tau
tar-du-opp-i-deg-det-onde-du-møter-hver-dag-så-visner-du-men-hvis-du-gjør-noe-for-å-se-det-gode-kan-du-dag-komme-til-å-blomstre
Tro ikke på alt som fortelles om ekteskapet - at det har overlevd seg selv, at det ikke er tidsmessig , osv. Tvert imot er et lykkelig ekteskap det beste et menneske kan oppleve. -William Ralph Inge
tro-ikke-på-alt-som-fortelles-om-ekteskapet-at-det-har-overlevd-seg-selv-at-det-ikke-er-tidsmessig-osv-tvert-imot-er-et-lykkelig-ekteskap-det
Det finnes mennesker som har så lite mot til å hevde noe at de ikke engang drister seg til å si at vinden er kald i dag, uten at de har hørt andre si det først. -Selvtillit
det-finnes-mennesker-som-har-så-lite-mot-til-å-hevde-noe-at-ikke-engang-drister-seg-til-å-at-vinden-er-kald-i-dag-uten-at-har-hørt-andre-det
Jeg har ikke hatt noen grenser, så jeg har latt alt mulige skje uten å løpe min vei eller velge det vekk. -Grense
jeg-har-ikke-hatt-noen-grenser-så-jeg-har-latt-alt-mulige-skje-uten-å-løpe-min-vei-eller-velge-det-vekk
Hvor har mødrene lært alt det de advarer døtrene sine mot? -Ukjent
hvor-har-mødrene-lært-alt-det-advarer-døtrene-sine-mot