En matematiker er et menneske som ikke bare straks forstår en tanke man forelegger ham, men som også erkjenner hvilke gale tanker den kommer av.


en-matematiker-er-et-menneske-som-ikke-bare-straks-forstår-tanke-man-forelegger-ham-men-som-også-erkjenner-hvilke-gale-tanker-den-kommer-av
helmar nahrmatematikereretmenneskesomikkebarestraksforstårtankemanforeleggerhammenogsåerkjennerhvilkegaletankerdenkommeraven matematikermatematiker erer etet menneskemenneske somsom ikkeikke barebare straksstraks forstårforstår enen tanketanke manman foreleggerforelegger hammen somsom ogsåogså erkjennererkjenner hvilkehvilke galegale tankertanker denden kommerkommer aven matematiker ermatematiker er eter et menneskeet menneske sommenneske som ikkesom ikke bareikke bare straksbare straks forstårstraks forstår enforstår en tankeen tanke mantanke man foreleggerman forelegger hammen som ogsåsom også erkjennerogså erkjenner hvilkeerkjenner hvilke galehvilke gale tankergale tanker dentanker den kommerden kommer aven matematiker er etmatematiker er et menneskeer et menneske somet menneske som ikkemenneske som ikke baresom ikke bare straksikke bare straks forstårbare straks forstår enstraks forstår en tankeforstår en tanke manen tanke man foreleggertanke man forelegger hammen som også erkjennersom også erkjenner hvilkeogså erkjenner hvilke galeerkjenner hvilke gale tankerhvilke gale tanker dengale tanker den kommertanker den kommer aven matematiker er et menneskematematiker er et menneske somer et menneske som ikkeet menneske som ikke baremenneske som ikke bare strakssom ikke bare straks forstårikke bare straks forstår enbare straks forstår en tankestraks forstår en tanke manforstår en tanke man foreleggeren tanke man forelegger hammen som også erkjenner hvilkesom også erkjenner hvilke galeogså erkjenner hvilke gale tankererkjenner hvilke gale tanker denhvilke gale tanker den kommergale tanker den kommer av

En kjendis er et menneske som ikke lenger står i dialog med de andres bilde av ham, men et menneske som er blitt de andres bilde av seg selv - i ham. -Stein Mehren
en-kjendis-er-et-menneske-som-ikke-lenger-står-i-dialog-med-andres-bilde-av-ham-men-et-menneske-som-er-blitt-andres-bilde-av-seg-selv-i-ham
Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting. -Oppmerksomhet
et-menneske-kan-leve-uten-syn-blind-er-også-et-menneske-men-blir-man-ikke-sett-da-er-man-ingenting
Også den dumme har ofte en fornuftig tanke - han merker det bare ikke. -Danny Kaye
også-den-dumme-har-ofte-fornuftig-tanke-han-merker-det-bare-ikke
Den som bare forstår seg på kjemi, forstår seg ikke engang på det. -Georg Christoph Lichtenberg
den-som-bare-forstår-seg-på-kjemi-forstår-seg-ikke-engang-på-det
Mot er den dyd som kan stimulere de milliarder udrømte drømmer, utenkte tanker, ikke-følte følelser, ikke-skapt kunnskap og ugjorte handlinger som bor inne i hvert eneste menneske. -Mot
mot-er-den-dyd-som-kan-stimulere-milliarder-udrømte-drømmer-utenkte-tanker-ikke-følte-følelser-ikke-skapt-kunnskap-og-ugjorte-handlinger-som-bor
En lediggjenger er ikke bare den som ikke gjør noe, men også den som kunne være beskjeftiget med noe bedre. -Sokrates
en-lediggjenger-er-ikke-bare-den-som-ikke-gjør-noe-men-også-den-som-kunne-være-beskjeftiget-med-noe-bedre