En mann reiser verden rundt på leting etter det han trenger, og vender hjem for å finne det.


en-mann-reiser-verden-rundt-på-leting-etter-det-han-trenger-og-vender-hjem-for-å-finne-det
george mooremannreiserverdenrundtletingetterdethantrengerogvenderhjemforfinnedeten mannmann reiserreiser verdenverden rundtrundt påpå letingleting etteretter detdet hanhan trengerog vendervender hjemhjem forå finnefinne deten mann reisermann reiser verdenreiser verden rundtverden rundt pårundt på letingpå leting etterleting etter detetter det handet han trengerog vender hjemvender hjem forhjem for åfor å finneå finne deten mann reiser verdenmann reiser verden rundtreiser verden rundt påverden rundt på letingrundt på leting etterpå leting etter detleting etter det hanetter det han trengerog vender hjem forvender hjem for åhjem for å finnefor å finne deten mann reiser verden rundtmann reiser verden rundt påreiser verden rundt på letingverden rundt på leting etterrundt på leting etter detpå leting etter det hanleting etter det han trengerog vender hjem for åvender hjem for å finnehjem for å finne det

Du trenger ikke gå på leting etter kjærlighet når den finnes der du kom fra. -Morskjærlighet
du-trenger-ikke-gå-på-leting-etter-kjærlighet-når-den-finnes-der-du-kom-fra
Det er ikke du som er på leting etter oppgavene - det er oppgavene som er på leting etter deg. Gjør det ikke for vanskelig for dem! -Oppgave
det-er-ikke-du-som-er-på-leting-etter-oppgavene-det-er-oppgavene-som-er-på-leting-etter-deg-gjør-det-ikke-for-vanskelig-for-dem
Mitt hjem er i Himmelen. Jeg reiser bare gjennom denne verden. -Himmelen
mitt-hjem-er-i-himmelen-jeg-reiser-bare-gjennom-denne-verden
En modig mann trenger aldri våpen, men det hender han trenger kausjon. -Ethel Watts Mumford
en-modig-mann-trenger-aldri-våpen-men-det-hender-han-trenger-kausjon
Å de pengene, hvor mye ulykke bringer de ikke her i verden! Men hvordan man snur og vender på det, så trenger man dem. -Penger og økonomi
Å-pengene-hvor-mye-ulykke-bringer-ikke-her-i-verden-men-hvordan-man-snur-og-vender-på-det-så-trenger-man-dem