En mann er i ferd med å bli gammel når han ser på menyen før han ser på serveringsdamen.


en-mann-er-i-ferd-med-å-bli-gammel-når-han-på-menyen-før-han-på-serveringsdamen
ukjentmannerferdmedbligammelnårhanmenyenførserveringsdamenen mannmann erer ii ferdferd medmed åå blibli gammelgammel nårnår hanhan serpå menyenmenyen førfør hanhan serpå serveringsdamenen mann ermann er ier i ferdi ferd medferd med åmed å bliå bli gammelbli gammel nårgammel når hannår han serhan ser påser på menyenpå menyen førmenyen før hanfør han serhan ser påser på serveringsdamenen mann er imann er i ferder i ferd medi ferd med åferd med å blimed å bli gammelå bli gammel nårbli gammel når hangammel når han sernår han ser påhan ser på menyenser på menyen førpå menyen før hanmenyen før han serfør han ser påhan ser på serveringsdamenen mann er i ferdmann er i ferd meder i ferd med åi ferd med å bliferd med å bli gammelmed å bli gammel nårå bli gammel når hanbli gammel når han sergammel når han ser pånår han ser på menyenhan ser på menyen førser på menyen før hanpå menyen før han sermenyen før han ser påfør han ser på serveringsdamen

En mann er så gammel som han føler seg, og en kvinne så gammel som hun ser ut. -Menn og alder
en-mann-er-så-gammel-som-han-føler-seg-og-kvinne-så-gammel-som-hun-ut
Når vennene dine begynner å smigre deg med at du ser ung ut, er det et sikkert tegn på at du holder på å bli gammel. -Mark Twain
når-vennene-dine-begynner-å-smigre-deg-med-at-du-ung-ut-er-det-et-sikkert-tegn-på-at-du-holder-på-å-bli-gammel
Hvis en mann ikke ser på meg når jeg kommer inn i et rom, er han homo. -Kathleen Turner
hvis-mann-ikke-på-meg-når-jeg-kommer-inn-i-et-rom-er-han-homo
Den reisende ser det han ser, turdeltakeren ser det man viser ham. -Reise
den-reisende-det-han-turdeltakeren-det-man-viser-ham
Det uopprettelige ser vi først når - Når - ? Når vi døde vågner. Ja, hva ser vi så egentlig? Vi ser at vi aldri har levet. -Henrik Ibsen
det-uopprettelige-vi-først-når-når-når-vi-dø-vågner-ja-hva-vi-så-egentlig-vi-at-vi-aldri-har-levet
Når en mann reiser seg for å tale, lytter folk, og så ser de. Når en kvinne reiser seg, ser de, og hvis de liker det de ser, lytter de. -Tale
når-mann-reiser-seg-for-å-tale-lytter-folk-og-så-når-kvinne-reiser-seg-og-hvis-liker-det-lytter