En lediggjenger er ikke bare den som ikke gjør noe, men også den som kunne være beskjeftiget med noe bedre.


en-lediggjenger-er-ikke-bare-den-som-ikke-gjør-noe-men-også-den-som-kunne-være-beskjeftiget-med-noe-bedre
sokrateslediggjengererikkebaredensomgjørnoemenogsåkunneværebeskjeftigetmednoebedreen lediggjengerlediggjenger erer ikkeikke barebare denden somsom ikkeikke gjørgjør noemen ogsåogså denden somsom kunnekunne værevære beskjeftigetbeskjeftiget medmed noenoe bedreen lediggjenger erlediggjenger er ikkeer ikke bareikke bare denbare den somden som ikkesom ikke gjørikke gjør noemen også denogså den somden som kunnesom kunne værekunne være beskjeftigetvære beskjeftiget medbeskjeftiget med noemed noe bedreen lediggjenger er ikkelediggjenger er ikke bareer ikke bare denikke bare den sombare den som ikkeden som ikke gjørsom ikke gjør noemen også den somogså den som kunneden som kunne væresom kunne være beskjeftigetkunne være beskjeftiget medvære beskjeftiget med noebeskjeftiget med noe bedreen lediggjenger er ikke barelediggjenger er ikke bare dener ikke bare den somikke bare den som ikkebare den som ikke gjørden som ikke gjør noemen også den som kunneogså den som kunne væreden som kunne være beskjeftigetsom kunne være beskjeftiget medkunne være beskjeftiget med noevære beskjeftiget med noe bedre

Det finnes visstnok noe som er bedre enn sex, og sikkert også noe som er verre. Men det finnes ikke noe lignende. -Sex og erotikk
det-finnes-visstnok-noe-som-er-bedre-enn-sex-og-sikkert-også-noe-som-er-verre-men-det-finnes-ikke-noe-lignende
Den som ikke gjør noe for andre, gjør heller ikke noe for seg selv. -Seg selv og andre
den-som-ikke-gjør-noe-for-andre-gjør-heller-ikke-noe-for-seg-selv
Det er noe med den såkalte selvgodheten vår her oppe som ikke bare er av det onde. Det spørs om det hadde vært noe særlig igjen av oss uten den. -Norge og nordmenn
det-er-noe-med-den-såkalte-selvgodheten-vår-her-oppe-som-ikke-bare-er-av-det-onde-det-spørs-om-det-hadde-vært-noe-særlig-igjen-av-oss-uten-den
De som kan noe, gjør det, - men det som ikke kan noe, og som har det tilstrekkelig vondt av den grunn, skriver om det. -Skrive
de-som-kan-noe-gjør-det-men-det-som-ikke-kan-noe-og-som-har-det-tilstrekkelig-vondt-av-den-grunn-skriver-om-det
Den som kan noe, gjør det. Den som ikke kan noe, underviser. -Undervise
den-som-kan-noe-gjør-det-den-som-ikke-kan-noe-underviser