En lærende organisasjon er en organisasjon der mennesker kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape de resultatene de virkelig ønsker.


en-lærende-organisasjon-er-organisasjon-der-mennesker-kontinuerlig-forbedrer-evne-til-å-skape-resultatene-virkelig-ønsker
peter m. sengelærendeorganisasjonerdermenneskerkontinuerligforbedrerevnetilskaperesultatenevirkeligønskeren lærendeorganisasjon erer enorganisasjon derder menneskermennesker kontinuerligkontinuerlig forbedrerforbedrer sinsin evneevne tiltil åå skapeskape dede resultateneresultatene dede virkeligvirkelig ønskeren lærende organisasjonlærende organisasjon erorganisasjon er ener en organisasjonen organisasjon derorganisasjon der menneskerder mennesker kontinuerligmennesker kontinuerlig forbedrerkontinuerlig forbedrer sinforbedrer sin evnesin evne tilevne til åtil å skapeå skape deskape de resultatenede resultatene deresultatene de virkeligde virkelig ønskeren lærende organisasjon erlærende organisasjon er enorganisasjon er en organisasjoner en organisasjon deren organisasjon der menneskerorganisasjon der mennesker kontinuerligder mennesker kontinuerlig forbedrermennesker kontinuerlig forbedrer sinkontinuerlig forbedrer sin evneforbedrer sin evne tilsin evne til åevne til å skapetil å skape deå skape de resultateneskape de resultatene dede resultatene de virkeligresultatene de virkelig ønskeren lærende organisasjon er enlærende organisasjon er en organisasjonorganisasjon er en organisasjon derer en organisasjon der menneskeren organisasjon der mennesker kontinuerligorganisasjon der mennesker kontinuerlig forbedrerder mennesker kontinuerlig forbedrer sinmennesker kontinuerlig forbedrer sin evnekontinuerlig forbedrer sin evne tilforbedrer sin evne til åsin evne til å skapeevne til å skape detil å skape de resultateneå skape de resultatene deskape de resultatene de virkeligde resultatene de virkelig ønsker

Oj! Er ikke det forkortelsen for en sånn europeisk organisasjon, eller er det en måleenhet? -Valgerd Svarstad Haugland
oj-er-ikke-det-forkortelsen-for-sånn-europeisk-organisasjon-eller-er-det-måleenhet
Enhver organisasjon er som en septiktank. Det er de store bitene som når toppen. -Organisasjon
enhver-organisasjon-er-som-septiktank-det-er-store-bitene-som-når-toppen
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Det vi setter pris på hos våre venner er ikke så mye deres evne til å more oss, som vår evne til å more dem. -Evelyn Waugh
det-vi-setter-pris-på-hos-våre-venner-er-ikke-så-mye-deres-evne-til-å-more-oss-som-vår-evne-til-å-more-dem
Hva er det jeg først og fremst finner i musikken? Et uendelig kostelig middel til å hylle det skjønne og skape kontakt mellom mennesker, mellom alle mennesker. -Musikk
hva-er-det-jeg-først-og-fremst-finner-i-musikken-et-uendelig-kostelig-middel-til-å-hylle-det-skjønne-og-skape-kontakt-mellom-mennesker-mellom-alle
Vi ønsker alle å hjelpe hverandre. Mennesker er sånn. Vi ønsker å leve av hverandres lykke, ikke av hverandres elendighet. -Hjelp
vi-ønsker-alle-å-hjelpe-hverandre-mennesker-er-sånn-vi-ønsker-å-leve-av-hverandres-lykke-ikke-av-hverandres-elendighet