En kvinne kan være betagende når hun er nitten og henrivende når hun er tjueni. Men først når hun blir trettini, er hun absolutt uimotståelig. Og har en kvinne først opplevd å være uimotståelig, vil hun siden aldri være mer enn trettini.


en-kvinne-kan-være-betagende-når-hun-er-nitten-og-henrivende-når-hun-er-tjueni-men-først-når-hun-blir-trettini-er-hun-absolutt-uimotståelig-og
coco chanelkvinnekanværebetagendenårhunernittenoghenrivendetjuenimenførstblirtrettiniabsoluttuimotståeligogharopplevduimotståeligvilsidenaldrimerenntrettinien kvinnekvinne kankan værevære betagendebetagende nårnår hunhun erer nittennitten ogog henrivendehenrivende nårnår hunhun erer tjuenimen førstførst nårnår hunhun blirblir trettinier hunhun absoluttabsolutt uimotståeligog harhar enen kvinnekvinne førstførst opplevdopplevd åå værevære uimotståeligvil hunhun sidensiden aldrialdri værevære mermer ennenn trettinien kvinne kankvinne kan værekan være betagendevære betagende nårbetagende når hunnår hun erhun er nittener nitten ognitten og henrivendeog henrivende nårhenrivende når hunnår hun erhun er tjuenimen først nårførst når hunnår hun blirhun blir trettinier hun absolutthun absolutt uimotståeligog har enhar en kvinneen kvinne førstkvinne først opplevdførst opplevd åopplevd å væreå være uimotståeligvil hun sidenhun siden aldrisiden aldri værealdri være mervære mer ennmer enn trettini

En kvinne er aldri mer alvorlig enn når hun forteller en millionær at hun elsker ham. -André Gide
en-kvinne-er-aldri-mer-alvorlig-enn-når-hun-forteller-millionær-at-hun-elsker-ham
En kvinne ler når hun kan og gråter når hun vil. -Kvinner
en-kvinne-ler-når-hun-kan-og-gråter-når-hun-vil
Hvis en kvinne satser på sin dyktighet, blir hun mistenkt for å være ukvinnelig. Satser hun på sin kvinnelighet, blir hun mistenkt for å være udugelig. -Kvinner og karriere
hvis-kvinne-satser-på-dyktighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-ukvinnelig-satser-hun-på-kvinnelighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-udugelig
Det hadde aldri vært noen mann hun ikke kunne få når hun først hadde fått lyst på ham. -Kvinner og menn
det-hadde-aldri-vært-noen-mann-hun-ikke-kunne-få-når-hun-først-hadde-fått-lyst-på-ham
Jeg tror på lojalitet. Når en kvinne har nådd en alder hun liker, bør hun holde seg til den. -Kvinner og alder
jeg-tror-på-lojalitet-når-kvinne-har-nådd-alder-hun-liker-bør-hun-holde-seg-til-den
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid