En kvinne ser i sin elskers beste venn nesten alltid sin verste fiende - hvis hun da ikke gjør ham til sin elsker.


en-kvinne-i-elskers-beste-venn-nesten-alltid-verste-fiende-hvis-hun-da-ikke-gjør-ham-til-elsker
elskerkvinneelskersbestevennnestenalltidverstefiendehvishundaikkegjørhamtilelskeren kvinnekvinne sersin elskerselskers bestebeste vennvenn nestennesten alltidalltid sinsin versteverste fiendefiendehvishvis hunhun dada ikkeikke gjørgjør hamham tiltil sinsin elskeren kvinne serkvinne ser ii sin elskerssin elskers besteelskers beste vennbeste venn nestenvenn nesten alltidnesten alltid sinalltid sin verstesin verste fiendeverste fiendehvis hunhvis hun dahun da ikkeda ikke gjørikke gjør hamgjør ham tilham til sintil sin elskeren kvinne ser ikvinne ser i sinser i sin elskersi sin elskers bestesin elskers beste vennelskers beste venn nestenbeste venn nesten alltidvenn nesten alltid sinnesten alltid sin verstealltid sin verste fiendesin verste fiendehvis hun dahvis hun da ikkehun da ikke gjørda ikke gjør hamikke gjør ham tilgjør ham til sinham til sin elskeren kvinne ser i sinkvinne ser i sin elskersser i sin elskers bestei sin elskers beste vennsin elskers beste venn nestenelskers beste venn nesten alltidbeste venn nesten alltid sinvenn nesten alltid sin verstenesten alltid sin verste fiendealltid sin verste fiendehvis hun da ikkehvis hun da ikke gjørhun da ikke gjør hamda ikke gjør ham tilikke gjør ham til singjør ham til sin elsker

Ekteskapsbruddet er ikke den timen en kvinne er sammen med sin elsker, men den natten hun etterpå tilbringer sammen med sin mann. -Utroskap
ekteskapsbruddet-er-ikke-den-timen-kvinne-er-sammen-med-elsker-men-den-natten-hun-etterpå-tilbringer-sammen-med-mann
En kvinne som ikke elsker sin manns feil, elsker ham ikke. -Sophia Loren
en-kvinne-som-ikke-elsker-manns-feil-elsker-ham-ikke
Når en kvinne først har tilgitt sin mann, skal hun ikke servere ham syndene hans oppvarmet til lunsj. -Kone
når-kvinne-først-har-tilgitt-mann-skal-hun-ikke-servere-ham-syndene-hans-oppvarmet-til-lunsj
En mann elsker sin kjæreste mest, sin kone best og sin mor lengst. -Elske
en-mann-elsker-kjæreste-mest-kone-best-og-mor-lengst
Hvis en kvinne satser på sin dyktighet, blir hun mistenkt for å være ukvinnelig. Satser hun på sin kvinnelighet, blir hun mistenkt for å være udugelig. -Kvinner og karriere
hvis-kvinne-satser-på-dyktighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-ukvinnelig-satser-hun-på-kvinnelighet-blir-hun-mistenkt-for-å-være-udugelig
I Tyrkia ser en kone ikke mannen sin før bryllupet. Her i landet ser hun ham vanligvis svært sjelden etter bryllupet. -Walter Winchell
i-tyrkia-kone-ikke-mannen-før-bryllupet-her-i-landet-hun-ham-vanligvis-svært-sjelden-etter-bryllupet