En kvinne gjør hva hun vil med den mest viljesterke mann i verden, hvis hun eier megen intelligens, noe skjønnhet og litt kjærlighet.


en-kvinne-gjør-hva-hun-vil-med-den-mest-viljesterke-mann-i-verden-hvis-hun-eier-megen-intelligens-noe-skjønnhet-og-litt-kjærlighet
kvinnerkvinnegjørhvahunvilmeddenmestviljesterkemannverdenhviseiermegenintelligensnoeskjønnhetoglittkjærligheten kvinnekvinne gjørgjør hvahva hunhun vilvil medmed denden mestmest viljesterkeviljesterke mannmann ii verdenhvis hunhun eiereier megenmegen intelligensnoe skjønnhetskjønnhet ogog littlitt kjærligheten kvinne gjørkvinne gjør hvagjør hva hunhva hun vilhun vil medvil med denmed den mestden mest viljesterkemest viljesterke mannviljesterke mann imann i verdenhvis hun eierhun eier megeneier megen intelligensnoe skjønnhet ogskjønnhet og littog litt kjærligheten kvinne gjør hvakvinne gjør hva hungjør hva hun vilhva hun vil medhun vil med denvil med den mestmed den mest viljesterkeden mest viljesterke mannmest viljesterke mann iviljesterke mann i verdenhvis hun eier megenhun eier megen intelligensnoe skjønnhet og littskjønnhet og litt kjærligheten kvinne gjør hva hunkvinne gjør hva hun vilgjør hva hun vil medhva hun vil med denhun vil med den mestvil med den mest viljesterkemed den mest viljesterke mannden mest viljesterke mann imest viljesterke mann i verdenhvis hun eier megen intelligensnoe skjønnhet og litt kjærlighet

Jeg er over sytti. Hva i all verden kan hun se i meg - er hun nekrofil eller noe sånt? -Sex og erotikk
jeg-er-over-sytti-hva-i-all-verden-kan-hun-se-i-meg-er-hun-nekrofil-eller-noe-sånt
Personlig mener jeg at hvis en kvinne ikke har truffet den rette mannen innen hun er 24, har hun vært heldig. -Deborah Kerr
personlig-mener-jeg-at-hvis-kvinne-ikke-har-truffet-den-rette-mannen-innen-hun-er-24-har-hun-vært-heldig
Uansett hvordan en kvinne ser ut, hvis hun er trygg på seg selv, er hun sexy. -Selvtillit
uansett-hvordan-kvinne-ut-hvis-hun-er-trygg-på-seg-selv-er-hun-sexy
En kvinne bør gifte seg av kjærlighet - og fortsette med det inntil hun finner den rette. -Zsa Zsa Gabor
en-kvinne-bør-gifte-seg-av-kjærlighet-og-fortsette-med-det-inntil-hun-finner-den-rette
I politikken skal du spørre en mann hvis du vil ha noe sagt, og en kvinne hvis du vil ha noe gjort. -Politikk
i-politikken-skal-du-spørre-mann-hvis-du-vil-noe-sagt-og-kvinne-hvis-du-vil-noe-gjort