En kunstner må ikke si bare hva andre mennesker ikke kan si, men også hva de ikke våger å si.


en-kunstner-må-ikke-bare-hva-andre-mennesker-ikke-kan-men-også-hva-ikke-våger-å
kunstnerkunstnerikkebarehvaandremenneskerkanmenogsåvågeren kunstnerkunstner måmå ikkeikke sisi barebare hvaandre menneskermennesker ikkeikke kankan simen ogsåogså hvahva dede ikkeikke vågervåger åen kunstner måkunstner må ikkemå ikke siikke si baresi bare hvabare hva andrehva andre menneskerandre mennesker ikkemennesker ikke kanikke kan simen også hvaogså hva dehva de ikkede ikke vågerikke våger åvåger å sien kunstner må ikkekunstner må ikke simå ikke si bareikke si bare hvasi bare hva andrebare hva andre menneskerhva andre mennesker ikkeandre mennesker ikke kanmennesker ikke kan simen også hva deogså hva de ikkehva de ikke vågerde ikke våger åikke våger å sien kunstner må ikke sikunstner må ikke si baremå ikke si bare hvaikke si bare hva andresi bare hva andre menneskerbare hva andre mennesker ikkehva andre mennesker ikke kanandre mennesker ikke kan simen også hva de ikkeogså hva de ikke vågerhva de ikke våger åde ikke våger å si

Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant. -Dømme
et-menneske-skal-dømmes-ikke-etter-hva-det-har-feilet-men-etter-hva-det-har-nådd-ikke-etter-hva-det-tror-men-etter-dets-vilje-til-godt-og-sant
Ikke alle menneskers liv er hva de gjør det til. Noen menneskers liv er hva andre mennesker gjør det til. -Alice Walker
ikke-alle-menneskers-liv-er-hva-gjør-det-til-noen-menneskers-liv-er-hva-andre-mennesker-gjør-det-til
Livet er hva vi gjør det til. Reiser er reisende. Det vi ser er ikke hva vi ser, men hva vi er. -Livet er
livet-er-hva-vi-gjør-det-til-reiser-er-reisende-det-vi-er-ikke-hva-vi-men-hva-vi-er
Ingen kan si hva lykken ligger i eller hva den er knyttet til, menneskene er nå engang ikke ens. -Lykke
ingen-kan-hva-lykken-ligger-i-eller-hva-den-er-knyttet-til-menneskene-er-nå-engang-ikke-ens
Ved å leve synder vi. Den som ikke vet det, vet ikke hva synd er, men heller ikke hva det er å leve. -Synd
ved-å-leve-synder-vi-den-som-ikke-vet-det-vet-ikke-hva-synd-er-men-heller-ikke-hva-det-er-å-leve
Som kunstner prøver man å kommer nærmere noe man ikke vet hva er. Stjernene er alltid bortenfor. -Therese Nortvedt
som-kunstner-prøver-man-å-kommer-nærmere-noe-man-ikke-vet-hva-er-stjernene-er-alltid-bortenfor