En kunstner er en som produserer ting folk ikke trenger, men som han - av en eller annen grunn - mener det er en god idé å gi dem.


en-kunstner-er-som-produserer-ting-folk-ikke-trenger-men-som-han-av-eller-annen-grunn-mener-det-er-god-idé-å-gi-dem
andy warholkunstnerersomproduserertingfolkikketrengermenhanavellerannengrunnmenerdetgodidégidemen kunstnerkunstner erer enen somsom produsererproduserer tingting folkfolk ikkeikke trengermen somsom hanhanavav enen ellereller annenannen grunngrunnmenermener detdet erer enen godgod idéidé åå gigi demen kunstner erkunstner er ener en somen som produserersom produserer tingproduserer ting folkting folk ikkefolk ikke trengermen som hansom hanav enav en elleren eller anneneller annen grunnannen grunnmener detmener det erdet er ener en goden god idégod idé åidé å giå gi demen kunstner er enkunstner er en somer en som produsereren som produserer tingsom produserer ting folkproduserer ting folk ikketing folk ikke trengermen som hanav en ellerav en eller annenen eller annen grunneller annen grunnmener det ermener det er endet er en goder en god idéen god idé ågod idé å giidé å gi demen kunstner er en somkunstner er en som produsererer en som produserer tingen som produserer ting folksom produserer ting folk ikkeproduserer ting folk ikke trengerav en eller annenav en eller annen grunnen eller annen grunnmener det er enmener det er en goddet er en god idéer en god idé åen god idé å gigod idé å gi dem

Min erfaring er at folk som er usedvanlig gode i forretningsdrift, ikke er det på grunn av hva de vet, men på grunn av sitt umettelige behov for å vite mer. -Milton S. Hershey
min-erfaring-er-at-folk-som-er-usedvanlig-gode-i-forretningsdrift-ikke-er-det-på-grunn-av-hva-vet-men-på-grunn-av-sitt-umettelige-behov-for-å-vite
Verden er en farlig plass å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av de som ikke gjør noe med dem. -Verden
verden-er-farlig-plass-å-leve-ikke-på-grunn-av-onde-men-på-grunn-av-som-ikke-gjør-noe-med-dem
En kunstner som kommer med teorier som sitt verk, er ikke lenger kunstner; han er kritiker. -H. G. Wells
en-kunstner-som-kommer-med-teorier-som-sitt-verk-er-ikke-lenger-kunstner-han-er-kritiker
Ingen kan beskytte seg mot minneord. Familier vil ha minneord, av en eller annen merkelig grunn. Folk synes det er deilig å legge på svøm i klisjeer og ta livet av den døde enda en gang. -Marit Tusvik
ingen-kan-beskytte-seg-mot-minneord-familier-vil-minneord-av-eller-annen-merkelig-grunn-folk-synes-det-er-deilig-å-legge-på-svøm-i-klisjeer-og
Vinelskere finner alltid en eller annen grunn til å prise en hvilken som helst vin. -Vin
vinelskere-finner-alltid-eller-annen-grunn-til-å-prise-hvilken-som-helst-vin
Den som mener at penger gjør alt, kan med god grunn mistenkes for å gjøre alt for penger. -Penger og økonomi
den-som-mener-at-penger-gjør-alt-kan-med-god-grunn-mistenkes-for-å-gjøre-alt-for-penger