En knopp som brister, er et underverk som springer ut av sitt gjemmested.


en-knopp-som-brister-er-et-underverk-som-springer-ut-av-sitt-gjemmested
vårknoppsombristereretunderverkspringerutavsittgjemmesteden knoppknopp somsom bristerer etet underverkunderverk somsom springerspringer utut avav sittsitt gjemmesteden knopp somknopp som bristerer et underverket underverk somunderverk som springersom springer utspringer ut avut av sittav sitt gjemmesteden knopp som bristerer et underverk somet underverk som springerunderverk som springer utsom springer ut avspringer ut av sittut av sitt gjemmesteder et underverk som springeret underverk som springer utunderverk som springer ut avsom springer ut av sittspringer ut av sitt gjemmested

Hver en hvid konval som i hjertet gror, springer ud inat, springer ud for dig. -Vilhelm Krag
hver-hvid-konval-som-i-hjertet-gror-springer-ud-inat-springer-ud-for-dig
Springer vi til eller springer vi fra? -Tid
springer-vi-til-eller-springer-vi-fra
Ingen påske uten et lass med bøker, sol fra skyfri himmel, knopper som brister - og en hånd å holde i. -Roald Øyen
ingen-påske-uten-et-lass-med-bøker-sol-fra-skyfri-himmel-knopper-som-brister-og-hånd-å-holde-i
Alle bobler brister. -Vann
alle-bobler-brister
Hvem kjenner rosens vei mot blomst fra knopp, og hvem forstår at kimen ble til kropp? -Blomster
hvem-kjenner-rosens-vei-mot-blomst-fra-knopp-og-hvem-forstår-at-kimen-ble-til-kropp