En klok kvinne lærer til slutt å beundre sin mann - også når objektet for hennes beundring ofte bare er en illusjon.


en-klok-kvinne-lærer-til-slutt-å-beundre-mann-også-når-objektet-for-hennes-beundring-ofte-bare-er-illusjon
margot hielscherklokkvinnelærertilsluttbeundremannogsånårobjektetforhennesbeundringoftebareerillusjonen klokklok kvinnekvinne lærerlærer tiltil sluttslutt åå beundrebeundre sinsin mannmannogsåogså nårnår objektetobjektet forhennes beundringbeundring ofteofte barebare erer enen illusjonen klok kvinneklok kvinne lærerkvinne lærer tillærer til slutttil slutt åslutt å beundreå beundre sinbeundre sin mannsin mannogså nårogså når objektetnår objektet forobjektet for hennesfor hennes beundringhennes beundring oftebeundring ofte bareofte bare erbare er ener en illusjonen klok kvinne lærerklok kvinne lærer tilkvinne lærer til sluttlærer til slutt åtil slutt å beundreslutt å beundre sinå beundre sin mannbeundre sin mannogså når objektetogså når objektet fornår objektet for hennesobjektet for hennes beundringfor hennes beundring oftehennes beundring ofte barebeundring ofte bare erofte bare er enbare er en illusjonen klok kvinne lærer tilklok kvinne lærer til sluttkvinne lærer til slutt ålærer til slutt å beundretil slutt å beundre sinslutt å beundre sin mannå beundre sin mannogså når objektet forogså når objektet for hennesnår objektet for hennes beundringobjektet for hennes beundring oftefor hennes beundring ofte barehennes beundring ofte bare erbeundring ofte bare er enofte bare er en illusjon

Lidenskapen gjør ofte den klokeste mann til en narr, men ofte også narren klok. -François de La Rochefoucauld
lidenskapen-gjør-ofte-den-klokeste-mann-til-narr-men-ofte-også-narren-klok
En klok mann er fortapt hvis han ikke foruten sin intelligens også har karakterstyrke. Har man Diogenes' lykt, trenger man også hans stav. -Klokskap
en-klok-mann-er-fortapt-hvis-han-ikke-foruten-intelligens-også-har-karakterstyrke-har-man-diogenes'-lykt-trenger-man-også-hans-stav
En klok mann er forberedt på alt, vet når han skal gi etter, gi opp, er takknemlig for de gleder livet har hatt å by på, og verken raser eller klynker når lykken (nødvendigvis) tar slutt. -Susan Sontag
en-klok-mann-er-forberedt-på-alt-vet-når-han-skal-gi-etter-gi-opp-er-takknemlig-for-gleder-livet-har-hatt-å-by-på-og-verken-raser-eller-klynker
En mann som ikke vil lyve til en kvinne, bryr seg lite om følelsene hennes. -Olin Miller
en-mann-som-ikke-vil-lyve-til-kvinne-bryr-seg-lite-om-følelsene-hennes
Når en mann på førti blir forelsket i en pike på tjue, er det ikke hennes ungdom han søker, men sin egen. -Leonore Coffee
når-mann-på-førti-blir-forelsket-i-pike-på-tjue-er-det-ikke-hennes-ungdom-han-søker-men-egen
Når en kvinne først har tilgitt sin mann, skal hun ikke servere ham syndene hans oppvarmet til lunsj. -Kone
når-kvinne-først-har-tilgitt-mann-skal-hun-ikke-servere-ham-syndene-hans-oppvarmet-til-lunsj