En kjendis er en person som strever hardt for å bli kjent, for deretter å gå med solbriller for ikke å bli gjenkjent.


en-kjendis-er-person-som-strever-hardt-for-å-bli-kjent-for-deretter-å-gå-med-solbriller-for-ikke-å-bli-gjenkjent
kjendiskjendiserpersonsomstreverhardtforblikjentderettermedsolbrillerikkegjenkjenten kjendiskjendis erer enen personperson somsom streverstrever hardthardt forå blibli kjentderetter ågå medmed solbrillersolbriller forikke åå blibli gjenkjenten kjendis erkjendis er ener en personen person somperson som streversom strever hardtstrever hardt forhardt for åfor å bliå bli kjentfor deretter åderetter å gåå gå medgå med solbrillermed solbriller forsolbriller for ikkefor ikke åikke å bliå bli gjenkjenten kjendis er enkjendis er en personer en person somen person som streverperson som strever hardtsom strever hardt forstrever hardt for åhardt for å blifor å bli kjentfor deretter å gåderetter å gå medå gå med solbrillergå med solbriller formed solbriller for ikkesolbriller for ikke åfor ikke å bliikke å bli gjenkjenten kjendis er en personkjendis er en person somer en person som streveren person som strever hardtperson som strever hardt forsom strever hardt for åstrever hardt for å blihardt for å bli kjentfor deretter å gå medderetter å gå med solbrillerå gå med solbriller forgå med solbriller for ikkemed solbriller for ikke åsolbriller for ikke å blifor ikke å bli gjenkjent

En kjendis er en person som er kjent for å være berømt. -Kjendis
en-kjendis-er-person-som-er-kjent-for-å-være-berømt
Den sanne overlegenhet består som kjent i å bli liten uten å bli mindre. -Ellen Margrete Nielsen
den-sanne-overlegenhet-består-som-kjent-i-å-bli-liten-uten-å-bli-mindre
Den raskeste måten å bli kjent med en kvinne på er å gå på shopping med henne. -Kvinner
den-raskeste-måten-å-bli-kjent-med-kvinne-på-er-å-gå-på-shopping-med-henne
En kjendis er en som er kjent av mange han er glad han ikke kjenner. -H. L. Mencken
en-kjendis-er-som-er-kjent-av-mange-han-er-glad-han-ikke-kjenner
Hold fast ved Gud! Bli kjent med Ham i gode dager, og Han skal huske deg i vonde. -Hadith
hold-fast-ved-gud-bli-kjent-med-ham-i-gode-dager-og-han-skal-huske-deg-i-vonde
Jeg liker ikke å bli intervjuet. Det innebærer alltid en fare for å bli feilsitert, eller det som er enda verre, å bli sitert nøyaktig. -Stanley Kubrick
jeg-liker-ikke-å-bli-intervjuet-det-innebærer-alltid-fare-for-å-bli-feilsitert-eller-det-som-er-enda-verre-å-bli-sitert-nøyaktig