En kjendis er et menneske som ikke lenger står i dialog med de andres bilde av ham, men et menneske som er blitt de andres bilde av seg selv - i ham.


en-kjendis-er-et-menneske-som-ikke-lenger-står-i-dialog-med-andres-bilde-av-ham-men-et-menneske-som-er-blitt-andres-bilde-av-seg-selv-i-ham
stein mehrenkjendiseretmenneskesomikkelengerstårdialogmedandresbildeavhammenblittsegselvhamen kjendiskjendis erer etet menneskemenneske somsom ikkeikke lengerlenger stårstår ii dialogdialog medmed deandres bildebilde avav hammen etet menneskemenneske somsom erer blittblitt deandres bildebilde avav segseg selvselvi hamen kjendis erkjendis er eter et menneskeet menneske sommenneske som ikkesom ikke lengerikke lenger stårlenger står istår i dialogi dialog meddialog med demed de andresde andres bildeandres bilde avbilde av hammen et menneskeet menneske sommenneske som ersom er blitter blitt deblitt de andresde andres bildeandres bilde avbilde av segav seg selvseg selvi hamen kjendis er etkjendis er et menneskeer et menneske somet menneske som ikkemenneske som ikke lengersom ikke lenger stårikke lenger står ilenger står i dialogstår i dialog medi dialog med dedialog med de andresmed de andres bildede andres bilde avandres bilde av hammen et menneske somet menneske som ermenneske som er blittsom er blitt deer blitt de andresblitt de andres bildede andres bilde avandres bilde av segbilde av seg selvav seg selven kjendis er et menneskekjendis er et menneske somer et menneske som ikkeet menneske som ikke lengermenneske som ikke lenger stårsom ikke lenger står iikke lenger står i dialoglenger står i dialog medstår i dialog med dei dialog med de andresdialog med de andres bildemed de andres bilde avde andres bilde av hammen et menneske som eret menneske som er blittmenneske som er blitt desom er blitt de andreser blitt de andres bildeblitt de andres bilde avde andres bilde av segandres bilde av seg selvbilde av seg selv

En pessimist er et menneske som gleder seg over dårlige erfaringer, fordi de har gitt ham rett. -Heinz Rühmann
en-pessimist-er-et-menneske-som-gleder-seg-over-dårlige-erfaringer-fordi-har-gitt-ham-rett
En matematiker er et menneske som ikke bare straks forstår en tanke man forelegger ham, men som også erkjenner hvilke gale tanker den kommer av. -Helmar Nahr
en-matematiker-er-et-menneske-som-ikke-bare-straks-forstår-tanke-man-forelegger-ham-men-som-også-erkjenner-hvilke-gale-tanker-den-kommer-av
Hver gang du skal møte et nytt menneske, forsøker du å danne deg et bilde av den ukjente: Kun for på ny å konstatere at mennesket er en evig fornyelse. -Menneske
hver-gang-du-skal-møte-et-nytt-menneske-forsøker-du-å-danne-deg-et-bilde-av-den-ukjente-kun-for-på-ny-å-konstatere-at-mennesket-er-evig
Et menneske har aldri for mye tid til seg selv, eller for lite å gjøre. Hadde jeg hatt en liten sønn, ville jeg døpt ham Ingenting-å-gjøre, han skulle ikke gjort noe. -Charles Lamb
et-menneske-har-aldri-for-mye-tid-til-seg-selv-eller-for-lite-å-gjøre-hadde-jeg-hatt-liten-sønn-ville-jeg-døpt-ham-ingenting-å-gjøre-han