En journalist er en som ikke forstår noen ting, men som skriver forståelig om hva som helst.


en-journalist-er-som-ikke-forstår-noen-ting-men-som-skriver-forståelig-om-hva-som-helst
frejlif olsenjournalistersomikkeforstårnoentingmenskriverforståeligomhvahelsten journalistjournalist erer enen somsom ikkeikke forstårforstår noennoen tingmen somsom skriverskriver forståeligforståelig omom hvahva somsom helsten journalist erjournalist er ener en somen som ikkesom ikke forstårikke forstår noenforstår noen tingmen som skriversom skriver forståeligskriver forståelig omforståelig om hvaom hva somhva som helsten journalist er enjournalist er en somer en som ikkeen som ikke forstårsom ikke forstår noenikke forstår noen tingmen som skriver forståeligsom skriver forståelig omskriver forståelig om hvaforståelig om hva somom hva som helsten journalist er en somjournalist er en som ikkeer en som ikke forståren som ikke forstår noensom ikke forstår noen tingmen som skriver forståelig omsom skriver forståelig om hvaskriver forståelig om hva somforståelig om hva som helst

Det finnes to slags uinteresserte mennesker: De som ikke interesserer seg for noen ting - og de som interesserer seg for hva som helst. -Christian Askø Næss
det-finnes-to-slags-uinteresserte-mennesker-de-som-ikke-interesserer-seg-for-noen-ting-og-som-interesserer-seg-for-hva-som-helst
En mann som skriver godt, skriver ikke som man skriver, men som han skriver. -Skrive
en-mann-som-skriver-godt-skriver-ikke-som-man-skriver-men-som-han-skriver
Jeg kunne ikke ha noen bedre venn enn mor. Jeg trenger aldri være redd for å snakke med henne om hva som helst. -Mor
jeg-kunne-ikke-noen-bedre-venn-enn-mor-jeg-trenger-aldri-være-redd-for-å-snakke-med-henne-om-hva-som-helst
Et menneske som ikke kan avgrense seg, er som en frukthage uten gjerde: Hvem som helst kan forsyne seg når som helst på eierens bekostning. -Jesper Juul
et-menneske-som-ikke-kan-avgrense-seg-er-som-frukthage-uten-gjerde-hvem-som-helst-kan-forsyne-seg-når-som-helst-på-eierens-bekostning
Det finnes bare tre ting i verden som kvinnen ikke forstår: frihet, likhet og brorskap. -Kvinner
det-finnes-bare-tre-ting-i-verden-som-kvinnen-ikke-forstår-frihet-likhet-og-brorskap