En hemmelighet er din fange så lenge du bevarer den, men du er dens fange dersom den blir kjent.


en-hemmelighet-er-din-fange-så-lenge-du-bevarer-den-men-du-er-dens-fange-dersom-den-blir-kjent
henrik wergelandhemmeligheterdinfangelengedubevarerdenmendensdersomdenblirkjenten hemmelighethemmelighet erer dindin fangefange såså lengelenge dudu bevarerbevarer denmen dudu erer densdens fangefange dersomdersom denden blirblir kjenten hemmelighet erhemmelighet er diner din fangedin fange såfange så lengeså lenge dulenge du bevarerdu bevarer denmen du erdu er denser dens fangedens fange dersomfange dersom dendersom den blirden blir kjenten hemmelighet er dinhemmelighet er din fangeer din fange sådin fange så lengefange så lenge duså lenge du bevarerlenge du bevarer denmen du er densdu er dens fangeer dens fange dersomdens fange dersom denfange dersom den blirdersom den blir kjenten hemmelighet er din fangehemmelighet er din fange såer din fange så lengedin fange så lenge dufange så lenge du bevarerså lenge du bevarer denmen du er dens fangedu er dens fange dersomer dens fange dersom dendens fange dersom den blirfange dersom den blir kjent

Hvis du vil smake kjærlighet, drikk av den rene bekken som ungdommen lar renne for dine føtter. Ikke vent til den blir en gjørmete elv før du stanser for å fange bølgene. -Kjærlighet
hvis-du-vil-smake-kjærlighet-drikk-av-den-rene-bekken-som-ungdommen-lar-renne-for-dine-føtter-ikke-vent-til-den-blir-gjørmete-elv-før-du-stanser
Den virkelige sannhet har aldri vært kjent, er ikke kjent og blir aldri kjent. -Isaac Bashevis Singer
den-virkelige-sannhet-har-aldri-vært-kjent-er-ikke-kjent-og-blir-aldri-kjent
Å gifte seg er som å fange lopper med tærne. -Gifte seg
Å-gifte-seg-er-som-å-fange-lopper-med-tærne
Fortell din hemmelighet til vinden, men ikke kritiser den for å si det til trærne. -Khaled Hosseini
fortell-din-hemmelighet-til-vinden-men-ikke-kritiser-den-for-å-det-til-trærne
En far er en som helst vil fange deg før du faller, men som i stedet hjelper deg opp, børster av deg og lar deg prøve en gang til. -Ukjent
en-far-er-som-helst-vil-fange-deg-før-du-faller-men-som-i-stedet-hjelper-deg-opp-børster-av-deg-og-lar-deg-prøve-gang-til
Vi må holde fast på paradokset. Hvis ikke kvinner klarer å operere innenfor paradokset, lar vi oss fange igjen. -Karin Moe
vi-må-holde-fast-på-paradokset-hvis-ikke-kvinner-klarer-å-operere-innenfor-paradokset-lar-vi-oss-fange-igjen