En helgen kan tilgi seg selv en synd, men en verdensmann kan aldri tilgi seg selv en fadese.


en-helgen-kan-tilgi-seg-selv-synd-men-verdensmann-kan-aldri-tilgi-seg-selv-fadese
tilgivelsehelgenkantilgisegselvsyndmenverdensmannaldrifadeseen helgenhelgen kankan tilgitilgi segseg selvselv enen syndmen enen verdensmannverdensmann kankan aldrialdri tilgitilgi segseg selvselv enen fadeseen helgen kanhelgen kan tilgikan tilgi segtilgi seg selvseg selv enselv en syndmen en verdensmannen verdensmann kanverdensmann kan aldrikan aldri tilgialdri tilgi segtilgi seg selvseg selv enselv en fadeseen helgen kan tilgihelgen kan tilgi segkan tilgi seg selvtilgi seg selv enseg selv en syndmen en verdensmann kanen verdensmann kan aldriverdensmann kan aldri tilgikan aldri tilgi segaldri tilgi seg selvtilgi seg selv enseg selv en fadeseen helgen kan tilgi seghelgen kan tilgi seg selvkan tilgi seg selv entilgi seg selv en syndmen en verdensmann kan aldrien verdensmann kan aldri tilgiverdensmann kan aldri tilgi segkan aldri tilgi seg selvaldri tilgi seg selv entilgi seg selv en fadese

Kunne du tilgi deg selv ordet du aldri sang? -Ord
kunne-du-tilgi-deg-selv-ordet-du-aldri-sang
Du kan resignere, synes synd på deg selv og passivt ta imot det du kan få. Eller du kan kjempe for å bestemme selv hva livet ditt skal inneholde. -Pågangsmot
du-kan-resignere-synes-synd-på-deg-selv-og-passivt-ta-imot-det-du-kan-få-eller-du-kan-kjempe-for-å-bestemme-selv-hva-livet-ditt-skal-inneholde
Hvem er jeg som ikke kan tilgi? Som ikke vil tilgi? Jeg er den som går den smaleste veien. Den vanskeligste. For ingen ting er lettere enn å bøye av og stryke en annens gjeld. -Tilgivelse
hvem-er-jeg-som-ikke-kan-tilgi-som-ikke-vil-tilgi-jeg-er-den-som-går-den-smaleste-veien-den-vanskeligste-for-ingen-ting-er-lettere-enn-å-bøye-av
Den svake kan aldri tilgi. Tilgivelse er den sterkes egenskap. -Tilgivelse
den-svake-kan-aldri-tilgi-tilgivelse-er-den-sterkes-egenskap