En god idé er en sart skapning. Den kan drepes av et gjesp eller et skuldertrekk; den kan spiddes til døde av en vits eller den kan engste seg i graven ved at den rette personen rynker øyenbrynene.


en-god-idé-er-sart-skapning-den-kan-drepes-av-et-gjesp-eller-et-skuldertrekk-den-kan-spiddes-til-dø-av-vits-eller-den-kan-engste-seg-i-graven-ved
idégodidéersartskapningdenkandrepesavetgjespellerskuldertrekkdenspiddestildødevitsengsteseggravenvedatrettepersonenrynkerøyenbryneneen godgod idéidé erer enen sartsart skapningden kankan drepesdrepes avav etet gjespgjesp ellereller etet skuldertrekkden kankan spiddesspiddes tiltil dødedøde avav enen vitsvits ellereller denden kankan engsteengste segseg ii gravengraven vedved atat denden retterette personenpersonen rynkerrynker øyenbryneneen god idégod idé eridé er ener en sarten sart skapningden kan drepeskan drepes avdrepes av etav et gjespet gjesp ellergjesp eller eteller et skuldertrekkden kan spiddeskan spiddes tilspiddes til dødetil døde avdøde av enav en vitsen vits ellervits eller deneller den kanden kan engstekan engste segengste seg iseg i graveni graven vedgraven ved atved at denat den retteden rette personenrette personen rynkerpersonen rynker øyenbrynene

Ingen kan beskytte seg mot minneord. Familier vil ha minneord, av en eller annen merkelig grunn. Folk synes det er deilig å legge på svøm i klisjeer og ta livet av den døde enda en gang. -Marit Tusvik
ingen-kan-beskytte-seg-mot-minneord-familier-vil-minneord-av-eller-annen-merkelig-grunn-folk-synes-det-er-deilig-å-legge-på-svøm-i-klisjeer-og
Hvis du er besatt av en idé, finner du den uttrykt overalt, du kan til og med lukte den. -Thomas Mann
hvis-du-er-besatt-av-idé-finner-du-den-uttrykt-overalt-du-kan-til-og-med-lukte-den
Ingen maske kan skjule kjærligheten der den er, eller gi inntrykk av den der den ikke er. -François de La Rochefoucauld
ingen-maske-kan-skjule-kjærligheten-der-den-er-eller-gi-inntrykk-av-den-der-den-ikke-er