En ekte patriot er en som får parkeringsbot og gleder seg over at systemet fungerer.


en-ekte-patriot-er-som-får-parkeringsbot-og-gleder-seg-over-at-systemet-fungerer
william e. vaughanektepatriotersomfårparkeringsbotoggledersegoveratsystemetfungereren ekteekte patriotpatriot erer enen somsom fårfår parkeringsbotparkeringsbot ogog gledergleder segseg overover atat systemetsystemet fungereren ekte patriotekte patriot erpatriot er ener en somen som fårsom får parkeringsbotfår parkeringsbot ogparkeringsbot og glederog gleder seggleder seg overseg over atover at systemetat systemet fungereren ekte patriot erekte patriot er enpatriot er en somer en som fåren som får parkeringsbotsom får parkeringsbot ogfår parkeringsbot og glederparkeringsbot og gleder segog gleder seg overgleder seg over atseg over at systemetover at systemet fungereren ekte patriot er enekte patriot er en sompatriot er en som fårer en som får parkeringsboten som får parkeringsbot ogsom får parkeringsbot og glederfår parkeringsbot og gleder segparkeringsbot og gleder seg overog gleder seg over atgleder seg over at systemetseg over at systemet fungerer

Den som gleder seg på forhånd, får mange skuffelser. -Forventning
den-som-gleder-seg-på-forhånd-får-mange-skuffelser
Bacalao skal sitte som en rakett i systemet. -Matretter
bacalao-skal-sitte-som-rakett-i-systemet
En ekte pessimist blir enda tristere når han alltid får rett. -Jacob Paludan
en-ekte-pessimist-blir-enda-tristere-når-han-alltid-får-rett
Ekte ro er ikke fravær av storm. Ekte ro er å finne fred midt i stormen. -Ukjent
ekte-ro-er-ikke-fravær-av-storm-ekte-ro-er-å-finne-fred-midt-i-stormen
Den som frykter døden, gleder seg ikke over livet. -Livet og døden
den-som-frykter-døden-gleder-seg-ikke-over-livet
Best blant mennesker er den som gleder seg når det går godt for andre. -Raushet
best-blant-mennesker-er-den-som-gleder-seg-når-det-går-godt-for-andre