En egoist er en som insisterer på å snakke om seg selv når du vil snakke om deg.


en-egoist-er-som-insisterer-på-å-snakke-om-seg-selv-når-du-vil-snakke-om-deg
ukjentegoistersominsisterersnakkeomsegselvnårduvildegen egoistegoist erer enen somsom insistererinsisterer påå snakkesnakke omom segseg selvselv nårnår dudu vilvil snakkesnakke omom degen egoist eregoist er ener en somen som insisterersom insisterer påinsisterer på åpå å snakkeå snakke omsnakke om segom seg selvseg selv nårselv når dunår du vildu vil snakkevil snakke omsnakke om degen egoist er enegoist er en somer en som insistereren som insisterer påsom insisterer på åinsisterer på å snakkepå å snakke omå snakke om segsnakke om seg selvom seg selv nårseg selv når duselv når du vilnår du vil snakkedu vil snakke omvil snakke om degen egoist er en somegoist er en som insistererer en som insisterer påen som insisterer på åsom insisterer på å snakkeinsisterer på å snakke ompå å snakke om segå snakke om seg selvsnakke om seg selv nårom seg selv når duseg selv når du vilselv når du vil snakkenår du vil snakke omdu vil snakke om deg

Prat og veltalenhet er ikke det samme: Å snakke og å snakke godt, er to forskjellige ting. En dåre kan prate, men en klok mann taler. -Veltalenhet
prat-og-veltalenhet-er-ikke-det-samme-Å-snakke-og-å-snakke-godt-er-to-forskjellige-ting-en-dåre-kan-prate-men-klok-mann-taler
Fordelen med å snakke med seg selv er at man i alle fall vet at noen lytter. -Prate
fordelen-med-å-snakke-med-seg-selv-er-at-man-i-alle-fall-vet-at-noen-lytter
Jeg liker ikke å snakke; da tror jeg ikke meg selv. Men blomstene her vil takke allikevel! -Arnulf Øverland
jeg-liker-ikke-å-snakke-da-tror-jeg-ikke-meg-selv-men-blomstene-her-vil-takke-allikevel
Kom og sett deg hos meg, jeg skal fortelle deg om mine sorger. Vi burde snakke med hverandre om hemmeligheter. -Seg selv og andre
kom-og-sett-deg-hos-meg-jeg-skal-fortelle-deg-om-mine-sorger-vi-burde-snakke-med-hverandre-om-hemmeligheter
Ingenting er mer irriterende enn folk som bare fortsetter å snakke når du avbryter. -Ukjent
ingenting-er-mer-irriterende-enn-folk-som-bare-fortsetter-å-snakke-når-du-avbryter
Det motsatte av å snakke er ikke å lytte. Det motsatte av å snakke er å vente. -Fran Lebowitz
det-motsatte-av-å-snakke-er-ikke-å-lytte-det-motsatte-av-å-snakke-er-å-vente