En dråpe sann kjærlighet er mer verd enn et helt hav av vitenskap.


en-dråpe-sann-kjærlighet-er-mer-verd-enn-et-helt-hav-av-vitenskap
august hermann franckedråpesannkjærlighetermerverdennethelthavavvitenskapen dråpedråpe sannsann kjærlighetkjærlighet erer mermer verdverd ennenn etet helthelt havhav avav vitenskapen dråpe sanndråpe sann kjærlighetsann kjærlighet erkjærlighet er merer mer verdmer verd ennverd enn etenn et heltet helt havhelt hav avhav av vitenskapen dråpe sann kjærlighetdråpe sann kjærlighet ersann kjærlighet er merkjærlighet er mer verder mer verd ennmer verd enn etverd enn et heltenn et helt havet helt hav avhelt hav av vitenskapen dråpe sann kjærlighet erdråpe sann kjærlighet er mersann kjærlighet er mer verdkjærlighet er mer verd enner mer verd enn etmer verd enn et heltverd enn et helt havenn et helt hav avet helt hav av vitenskap

Kristendommen lærte menneskene at kjærlighet er mer verd enn intelligens. -Jacques Maritain
kristendommen-lærte-menneskene-at-kjærlighet-er-mer-verd-enn-intelligens
En far er verd mer enn hundre skolelærere. -Far
en-far-er-verd-mer-enn-hundre-skolelærere
Et eksempel er verd mer enn tusen argumenter. -Eksempel
et-eksempel-er-verd-mer-enn-tusen-argumenter
Et bilde er verd mer enn ti tusen ord. -Bilde
et-bilde-er-verd-mer-enn-ti-tusen-ord
Godt navn er mer verd enn stor rikdom. -Bibelen
godt-navn-er-mer-verd-enn-stor-rikdom
En erfaren manns råd er mer verd enn en liten skytshelgen. -Erfaring
en-erfaren-manns-råd-er-mer-verd-enn-liten-skytshelgen