En biologisk mulighet er ikke det samme som et biologisk behov. Kvinner har den fysiske utrustningen som skal til for å føde barn. Men å velge å ikke bruke denne utrustningen er ikke mer undertrykkelse av et instinkt enn når en mann med eller uten muskler, velger å ikke bli vektløfter.


en-biologisk-mulighet-er-ikke-det-samme-som-et-biologisk-behov-kvinner-har-den-fysiske-utrustningen-som-skal-til-for-å-fø-barn-men-å-velge-å
betty rollinbiologiskmuligheterikkedetsammesometbehovkvinnerhardenfysiskeutrustningenskaltilforfødebarnmenvelgebrukedennemerundertrykkelseavinstinktennnårmannmedellerutenmusklervelgerblivektløfteren biologiskbiologisk mulighetmulighet erer ikkeikke detdet sammesamme somsom etet biologiskbiologisk behovkvinner harhar denden fysiskefysiske utrustningenutrustningen somsom skalskal tiltil forå fødeføde barnmen åå velgevelge åå ikkeikke brukebruke dennedenne utrustningenutrustningen erer ikkeikke mermer undertrykkelseundertrykkelse avav etet instinktinstinkt ennenn nårnår enen mannmann medmed ellereller utenuten musklervelger åå ikkeikke blibli vektløfteren biologisk mulighetbiologisk mulighet ermulighet er ikkeer ikke detikke det sammedet samme somsamme som etsom et biologisket biologisk behovkvinner har denhar den fysiskeden fysiske utrustningenfysiske utrustningen somutrustningen som skalsom skal tilskal til fortil for åfor å fødeå føde barnmen å velgeå velge åvelge å ikkeå ikke brukeikke bruke dennebruke denne utrustningendenne utrustningen erutrustningen er ikkeer ikke merikke mer undertrykkelsemer undertrykkelse avundertrykkelse av etav et instinktet instinkt enninstinkt enn nårenn når ennår en mannen mann medmann med ellermed eller uteneller uten musklervelger å ikkeå ikke bliikke bli vektløfter

Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
De fleste kvinner velger nattkjole med større omhu enn de velger mann. -Ektemann
de-fleste-kvinner-velger-nattkjole-med-større-omhu-enn-velger-mann