Elske, det har jeg aldri gjort. Jeg har følt den kjærlighet som flytter fjell og som omskaper mennesker - kjærlighet som virvler av hjertet og som har drukket blod. Men ingen har jeg kunnet si til - Kvinne, Du, Deg elsker jeg - Du er mitt alt.


elske-det-har-jeg-aldri-gjort-jeg-har-følt-den-kjærlighet-som-flytter-fjell-og-som-omskaper-mennesker-kjærlighet-som-virvler-av-hjertet-og-som
edvard munchelskedetharjegaldrigjortjegføltdenkjærlighetsomflytterfjellogomskapermenneskervirvleravhjertetdrukketblodmeningenkunnettilkvinnedudegelskerduermittaltdet harhar jegjeg aldrialdri gjortjeg harhar føltfølt denden kjærlighetkjærlighet somsom flytterflytter fjellfjell ogog somsom omskaperomskaper menneskermenneskerkjærlighetkjærlighet somsom virvlervirvler avav hjertethjertet ogog somsom harhar drukketdrukket blodmen ingeningen harhar jegjeg kunnetkunnet sisi tiltilkvinnedeg elskerelsker jegjegdudu erer mittmitt altdet har jeghar jeg aldrijeg aldri gjortjeg har følthar følt denfølt den kjærlighetden kjærlighet somkjærlighet som flyttersom flytter fjellflytter fjell ogfjell og somog som omskapersom omskaper menneskeromskaper menneskerkjærlighet somkjærlighet som virvlersom virvler avvirvler av hjertetav hjertet oghjertet og somog som harsom har drukkethar drukket blodmen ingen haringen har jeghar jeg kunnetjeg kunnet sikunnet si tilsi tildeg elsker jegelsker jegdu erdu er mitter mitt alt

Jeg har truffet mange nakne kvinner i mitt liv, men aldri noen som har kunnet spinne. -Fredrik Stabel
jeg-har-truffet-mange-nakne-kvinner-i-mitt-liv-men-aldri-noen-som-har-kunnet-spinne
To tunger har mitt hjerte. To viljer har mitt sinn. Jeg elsker deg bestandig, og jeg blir aldri din. -Inger Hagerup
to-tunger-har-mitt-hjerte-to-viljer-har-mitt-sinn-jeg-elsker-deg-bestandig-og-jeg-blir-aldri-din
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
De sier de vil ha en som har hjertet sitt i klubben. Det har jeg. De skal ha en med fotballforståelse. Det har jeg også. Jeg vet hva som kreves for å ha suksess. -Fotball
de-sier-vil-som-har-hjertet-sitt-i-klubben-det-har-jeg-de-skal-med-fotballforståelse-det-har-jeg-også-jeg-vet-hva-som-kreves-for-å