Elsk tappert, lev tappert, vær modig. Du har faktisk ingenting å tape. Det er ingen feil du ikke kan rette opp igjen.


elsk-tappert-lev-tappert-vær-modig-du-har-faktisk-ingenting-å-tape-det-er-ingen-feil-du-ikke-kan-rette-opp-igjen
motelsktappertlevværmodigduharfaktiskingentingtapedeteringenfeilduikkekanretteoppigjenelsk tappertlev tappertvær modigdu harhar faktiskfaktisk ingentingingenting åå tapedet erer ingeningen feilfeil dudu ikkeikke kankan retterette oppopp igjendu har faktiskhar faktisk ingentingfaktisk ingenting åingenting å tapedet er ingener ingen feilingen feil dufeil du ikkedu ikke kanikke kan rettekan rette opprette opp igjendu har faktisk ingentinghar faktisk ingenting åfaktisk ingenting å tapedet er ingen feiler ingen feil duingen feil du ikkefeil du ikke kandu ikke kan retteikke kan rette oppkan rette opp igjendu har faktisk ingenting åhar faktisk ingenting å tapedet er ingen feil duer ingen feil du ikkeingen feil du ikke kanfeil du ikke kan rettedu ikke kan rette oppikke kan rette opp igjen

Vær modig! Hvis du sier sannheten, kommer du ikke til å snuble. -Sofokles
vær-modig-hvis-du-sier-sannheten-kommer-du-ikke-til-å-snuble
Vær grei med folk på vei opp, for du treffer dem igjen på vei ned. -Wilson Mizner
vær-grei-med-folk-på-vei-opp-for-du-treffer-dem-igjen-på-vei-ned
Lev enkelt, vis måtehold og vær glade. -Hadith
lev-enkelt-vis-måtehold-og-vær-glade
Noen spår alltid dårlig vær, og det kan jo ikke skade? De får jo skryt om de får rett og ved feil blir alle glade! -Vær
noen-spår-alltid-dårlig-vær-og-det-kan-jo-ikke-skade-de-får-jo-skryt-om-får-rett-og-ved-feil-blir-alle-glade
Jeg har tapt meg sjøl mange ganger. Men jeg har vunnet på å tape. Når du finner deg sjøl igjen, er det en sjelemesse for din ro. -Tap
jeg-har-tapt-meg-sjøl-mange-ganger-men-jeg-har-vunnet-på-å-tape-når-du-finner-deg-sjøl-igjen-er-det-sjelemesse-for-din-ro